Høring, prosjekt og planer

Her publiserer vi høringer, pågående prosjekter og planer.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Kom med din uttalelse

  • Uttalelse kan sendes via dette elektroniske skjemaet.
  • I skjemaet velger du hvilken sak du vil avgi uttalelse til.
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.
Publisert av Redaksjonen. Ansvarlig Redaksjonen. Sist endret 27.11.2015 11:00
Park og barnehage i Karihola, detaljregulering – høring og offentlig ettersyn (R-289)
Publisert 24.04.2017
av Ingunn Mobæk
Kartutsnitt nye karihola bhg

Plan- og bygningsrådet vedtok i møte 6. april at forslag til reguleringsplan for park og barnehage i Karihola skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Merknadsfrist er 20. mai.

 

Planprogram for endring av kommuneplanens arealdel - høring
Publisert 20.03.2017
av Odd-Arild Bugge

​Planprogrogram for å vedta en tilleggsbestemmelse til kommuneplanens arealdel er sendt ut på høring. Merknadsfrist er 24. april.

Planprogrammet fastsetter hvordan planendringen skal behandles.

Saken gjelder manglende avklaring av utnyttingsgrad og byggegrense mot sjø i en del arealplaner. Før slik utnytting fastsettes, kan det ikke gis byggetillatelser i disse områdene.

Selve planforslaget ventes sendt på høring i slutten av april.

R-283 Detaljregulering for Ådalsgrenda - høring og offentlig ettersyn
Publisert 03.02.2017
av Johan Kindeberg
Kartutsnitt

Plan- og bygningsrådet har i møte den 17.11.2016 i sak nr. 16/30 vedtatt at forslag til reguleringsplan for Ådalsgrenda skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

 

 

R-290 - Veiserviceanlegg i Bolga, detaljregulering med konsekvensutredning - offentlig ettersyn
Publisert 27.01.2017
av Johan Kindeberg
kartutsnitt.jpg

Reguleringsplan med konsekvensutredning er utlagt til offentlig ettersyn med frist for uttalelse 13.3.2017.

 

Plan- og bygningsrådet vedtok den 19.1.2017 i sak 17/4, at ovennevnte reguleringsplan legges offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

 

Melding om vedtatt reguleringsplan: Industriområde og dypvannskai på Husøya (R-265)
Publisert 04.01.2017
av Marita Spånberg

Kristiansund bystyre vedtok i møte 13.12.2016 i sak 16/88 detaljregulering for Industriområde og dypvannskai på Husøya.  

Varsel om offentlig ettersyn/høring: SJØOMRÅDEPLAN FOR NORDMØRE
Publisert 13.12.2016
av Odd-Arild Bugge
Logo ORKIDE ny.jpg

Alle nordmørskommunene har utarbeidet forslag til felles arealplan for sjøområdene. Planen skal ved hjelp av økosystembasert forvaltning legge grunnlag for verdiskaping i sjøområdene på Nordmøre.

Hver kommune skal vedta hver sin kommunedelplan som inngår i kommuneplanens arealdel. Planforslaget sendes nå på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er onsdag 31. januar 2017.

Handlingsplan idrett, friluftsanlegg og drift 2017-2020 - Høring
Publisert 17.11.2016
av Britt E Hjelle

Handlingsplan idrett, friluftsanlegg og drift 2017-2020» i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv er lagt ut på høring/offentlig ettersyn. Evt. høringsuttalelser sendes postmottak@kristiansund.kommune.no

Høringsfrist er 31. desember 2016

 

 

R-286 - Rv70 Rensvikkrysset-Rensvikholmen - arkeologiske registreringer
Publisert 21.10.2016
av Johan Kindeberg

Det skal gjøres arkeologiske registreringer på strekningen Rensvikkrysset-Rensvikholmen i forbindelse med planlegging av ny riksveg 70 i Kristiansund. 

Melding om vedtatt reguleringsplan Hagelinområdet (R-266)
Publisert 05.10.2016
av Johan Kindeberg

R-290 - Melding om vedtak av planprogram før Veiserviceanlegg i Bolga
Publisert 20.09.2016
av Johan Kindeberg

R-290 Melding om oppstart av detaljregulering for Truckstop Sødalen
Publisert 09.06.2016
av Johan Kindeberg

FG Eiendom ønsker å starte opp planarbeid med sikte på å etablere en servicestasjon/døgnhvileplass for store kjøretøy ved avkjørselen fra RV 70 til Vadsteinvika/Husøya. Forslagstiller ønsker også å etablere ei boligrekke i utkanten av plassen. På grunn av omfanget av utbyggingen, har plan- og byggesakssjefen pålagt forslagsstiller å utarbeide planprogram med konsekvensutredning. Naboer, høringsinstanser og allmenheten inviteres til å komme med evt merknader til planarbeidet og planprogrammet innen 1.8.2016.

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale - Jørihaugen vest på Rensvik
Publisert 09.06.2016
av Petter Ingeberg
Plankart Jørihaugen vest

I henhold til plan og bygningsloven § 17-4 varsles det at Kristiansund kommune starter forhandlinger om utbyggingsavtale med Utbygging Møre, Tove Bolgvåg og Bjørg Telstø angående detaljregulering for Jørihaugen vest.

 

R-289 Karihola barnehage - varsel om oppstartet planarbeid
Publisert 09.05.2016
av Johan Kindeberg

Folkemøte i Bystyresalen (Rådhuset) tirs. 10.5.2016 kl. 19:30.

VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET R-285 Vikansvingen – Kontrollplassen
Publisert 29.02.2016
av Johan Kindeberg

 Statens vegvesen Region midt varsler med dette om utvidelse av planområdet for pågående planarbeid med reguleringsplan for Rv 70 Vikansvingen – Kontrollplassen.

R-276 Gløsvåg - Sommerro boligfelt, detaljregulering - melding om planvedtak
Publisert 10.02.2016
av Marita Spånberg

Kristiansund bystyre vedtok i møte 24.11.2015 i sak 15/24 detaljregulering for Gløsvåg-Sommerro boligfelt.

Utslippstillatelse av avløpsvann fra Hagelin renseanlegg
Publisert 01.02.2016
av Petter Ingeberg
Hagelin renseanlegg

Kristiansund kommune har den 14.12.2015 fått utslippstillatelse fra fylkesmannen for sitt anlegg på Hagelin. Tillatelsen gjelder utslipp av avløpsvann og regulerer bl.a. utslipp til vann, luft og støy. Det er stilt krav til målinger av utslipp og rapportering til forurensningsmyndighetene.

 

Vei- og gatenorm for Kristiansund - Høring
Publisert 18.01.2016
av Maren Alvheim
Vei- og gatenorm illustrasjon

Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester vedtok 12. november 2015 at forslag til vei- og gatenorm for Kristiansund skal legges ut til høring og offentlig ettersyn. Retningslinjene gir nærmere regler for utbedring og nyetablering av offentlig trafikkareal. Retningslinjene er tilgjengelige hos plan- og byggesak på brannstasjonen (Øvre Enggate 8), Servicekontoret (Langveien 19), kommunalteknikk på Hagelin (Hagelinveien 17) samt Kristiansund.no. Innspill sendes til Kristiansund kommune v/kommunalteknikk, Postboks 178 6501 Kristiansund, innen fredag 5. februar 2016 (opprinnelig frist var 15. januar).

 

R-281 Nerdalen avløpsrenseanlegg, detaljregulering - melding om planvedtak
Publisert 14.01.2016
av Johan Kindeberg

Kristiansund bystyre vedtok i møte 23.6.2015 i sak 15/39 detaljregulering for Nerdalen avløpsrenseanlegg (R-281).

R-274 Jørihaugen vest, detaljregulering - melding om planvedtak
Publisert 13.01.2016
av Marita Spånberg

Kristiansund bystyre vedtok i møte 24.11.2015 i sak 15/22 detaljregulering for Jørihaugen vest (R-274).

Forslag til endring av gatetverrsnitt i J. P. Clausens gate – Høring
Publisert 04.12.2015
av Maren Alvheim
Clausens gate  endring av gateprofil

I forbindelse med utskifting av vann- og avløpsledninger i Johan P. Clausens gate vurderes endring av gatetverrsnittet i gata fra Peter Rosentræders gate og ned til Fredrik Selmers gate. Endring av gatetverrsnittet vurderes for å forbedre gatemiljøet og forholdene for myke trafikanter. Det er vurdert fire alternativer til nytt gatetverrsnitt.

 

Melding om oppstart av planarbeid for Devoldholmen-området
Publisert 30.09.2015
av Odd-Arild Bugge

Kommunen vil starte opp planlegging av ny utbygging i området Devoldholmen – Rutebilstasjonen i Kristiansund sentrum. Det foreliggende forslaget til planprogram (vedlagt) viser hva som er tenkt i området, hvordan planarbeidet skal foregå, og hvilke utredninger som skal gjøres for å vurdere konsekvensene for samfunn og miljø. Planprogrammet sendes med dette på høring. 

Oppstart av planarbeid R-286 Rv70 Rensvikkrysset - Rensvikholmen
Publisert 08.09.2015
av Johan Kindeberg

Planområdet strekker seg fra Rensvikkrysset til Omsundbroa på Rv70.

Målsettingen med planarbeidet er å skaffe formelt langrunnlag til å etablere nytt kryss og gjøre Rv70 gjennomgående. Videre å etablere nye gang- og sykkelveger og kollektivholdeplasser. Omleggingen vil trolig innebære endringer på sidevegsnettet.

Interkommunal planlegging av sjøområdene - vedtatt planprogram
Publisert 28.01.2015
av Odd-Arild Bugge

Alle Nordmørskommunene har nå vedtatt planprogram for ny felles plan for sjøområdene på Nordmøre. Planprogrammet har vært på høring med høringsfrist 15. september 2014 og merknader fra høringen er bakt inn i forslaget. Planprogrammet fastsetter hva som skal utredes og hvordan planleggingen skal legges opp.

Alkoholpolitisk bevillingsplan 2012-2016
Publisert 22.03.2012
av Petter Ingeberg

Alkoholpolitisk bevillingsplan 2012-2016 (PDF, 3 MB)

Fant du det du lette etter?