Barnehage - oppvekst

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.
Dette gjelder både for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, samt i september, oktober og november.


Barnehagene gir et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder. 
Barnehagen drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven.

Kunnskapsdepartementet sender i månedsskiftet januar/februar ut forslag om endringer i barnehageloven på høring. Dette blir høyst sannsynlig vedtatt og tas dermed inn i kommunens opptaksrutiner for 2017.

Flere barn kan få rett til plass høsten 2017.

Forslaget innebærer at også barn som fyller ett år i november, vil få en lovfestet rett til plass fra den måneden de fyller ett år. Dette i tillegg til gjeldende bestemmelse som gir rett til plass for barn som fyller ett år i august, september eller oktober.

Kommunen kan velge å tilby plass til disse barna fra august.

Foresatte med barn som fyller ett år i september-november kan i så fall velge om de vil ta imot plassen fra august, eller fra den måneden barnet fyller ett år.

Kommunen og barnehagen kan kun kreve foreldrebetaling fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.

Eksempler:

  • Barnet fyller ett år i november og starter i barnehage i november. Foresatte faktureres fra november. 
  • Barnet fyller ett år i oktober, men starter i august. Foresatte faktureres fra fra august.

Som tidligere vil barn som fyller ett år innen utgangen av august ha rett til plass fra august. I disse tilfellene kan ikke foresatte kreve oppstart om plass senere på året, da retten gjelder fra august. Foresatte faktureres da fra august, uansett om oppstart ikke er ønskelig før senere på høsten.

Gjeldende bestemmelse

Lovfestet rett til plass jf. barnehagelovens § 12a:
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne lov med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrift.


Barnet har rett til plass i barnehage i den kommune der det er bosatt.

Ofte stilte spørsmål om rett til barnehage.

Kontaktpersoner barnehager
Kontaktpersoner barnehager
Navn (e-post)StillingTelefon
Wiig MariannServicekonsulent barnehageområdet71 57 43 79
Aspen ElinBarnehagekonsulent71 57 41 06
Veraas AreFaktureringsansvarlig71 57 43 64
Publisert av Elin Aspen. Ansvarlig Elin Aspen. Sist endret 24.01.2017 07:03
Fant du det du lette etter?