Kortversjon av saksdokumentene til formannskapets møte tirsdag 25. april

Formannskapet oktober 2015 - Klikk for stort bilde Petter Ingeberg

Formannskapets møte starter klokken 13.00 og holdes i menighetshuset på Tingvoll (merk stedet). Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

 

Årsaken til at møtet holdes på Tingvoll er at det denne dagen er felles formannskapsmøte mellom Tingvoll, Averøy, Gjemnes og Kristiansund. Fellesmøtet starter klokken 9. Da er det først Informasjon fra ordfører og rådmann i Tingvoll med fokus på Økokommunen Tingvoll. Deretter informasjon om Forskningsmiljø – Norsøk, Nibio og Økoparken, Krivi Vev AS og deretter befaring til Tingvoll kirke. Her blir det informasjon om kirkas historie samt orgelmusikk ved Tor Strand. Etter lunsj er det en seksjon om Byregionprogrammet ved Ingrid Rangønes, Olaug Haugen og Odd Arild Bugge. Deretter kommunevise formannskapsmøter.

 

SAKLISTE FORMANNSKAPET

 • PS 17/39 Godkjenning av protokoll fra møte 21.03.2017 (2015/35924)
 • PS 17/40 Økonomirapport 1. kvartal 2017 investeringsbudsjett (2017/1402)
  Saken gjelder økonomirapportering på vedtatt investeringsbudsjett for 2017 per 1. kvartal, totalt 701 355 000 kroner. Det tilrås at rapporten tas til etterretning med følgende justeringer: Skolegata 12-14 innarbeides i økonomiplan 2017-2020, år 2018 med 48,8 mill. kroner finansiert med private innskudd tilsvarende; Budsjett for prosjektet Nye Boliger Bekkefaret 12 økes med 1,7 mill. kroner, som finansieres med økt tilskudd fra Husbanken på 1,7 mill. kroner; Budsjett for prosjektet Tollåsenga – P. Bendixensgate 39 – ombygging til omsorgsboliger økes med 20 mill. kroner, som finansieres med 20 mill. kroner i tilskudd fra Husbanken. Formannskapet innstiller til bystyret som fatter endelig vedtak.  
 • PS 17/41 Økonomirapport 1. kvartal 2017 – Driftsbudsjett (2017/1402)
  Formålet med kvartalsrapporten er å gi et bilde av kommunens økonomiske situasjon ved utgangen av mars, samt anslå forventet resultat ved utgangen av året. Hovedpunktene i kvartalsrapporten er at; Utgifter til utskrivingsklare pasienter har økt betydelig sammenlignet med samme periode i fjor. Avvikling av plasser ved Rokilde sykehjem har medført at pasienter har i større grad har blitt liggende på sykehus etter at de er ferdigbehandlet. Det anslås en merutgift på 9,0 mill. kroner ved utgangen av året; Skatt og rammetilskudd viser ved utgangen av mars en mindreinntekt; Det er usikkert hva utbyttet fra NEAS vil bli i forhold til budsjettet på 2,0 mill. kroner. Utbyttet i 2016 ble på 1,5 mill. kroner; Regnskapet for rammeområdene viser per utgangen av mars et samlet merforbruk på 14,5 mill. kroner. Dette tilsvarer 99,9 % i forhold til periodisert budsjett. 9 rammeområder har et positivt budsjettavvik, mens 8 rammeområder har negativt avvik. De periodiserte avvikene for de enkelte rammeområdene skyldes i stor grad at budsjettene ikke er periodisert nøyaktig nok, spesielt gjelder dette på inntektssiden. Flere store refusjonsinntekter regnskapsføres ofte to ganger i året og er ikke fanget godt nok opp i periodiseringen av budsjettet. Det er rammeområdene 32 Hjemmetjenester, 36 Bo og habilitering som har de største økonomiske utfordringene.
  Det tilrås at rapporten tas til etterretning og at budsjettjusteringer gjennomføres slik disse fremkommer i økonomirapporten. Formannskapet innstiller til bystyret som fatter endelig vedtak.  
 • PS 17/42 Investeringsbudsjett - Avstemming per 31.12.2016 for tidligere vedtatte ikke gjennomførte prosjekter (2017/1317) 
  I henhold til nasjonal veileder utgitt av Kommunal og Regionaldepartementet skal budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, tas med i årsbudsjettet for påfølgende år. Enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en budsjettregulering. Rådmannen foreslår å overføre prosjekter for brutto 362,4 mill. kroner. Det tilrås at forslaget til avstemt budsjett for tidligere vedtatte, ikke gjennomførte investeringsprosjekter pr 31.12.2016, vedtas slik den fremkommer av saksutredningen og at nødvendige budsjettjusteringer gjennomføres i samsvar med oversikten. Formannskapet innstiller til bystyret som fatter endelig vedtak.  
 • PS 17/43 Finans- og gjeldsforvaltning 1. kvartal 2017 (2017/1402)
  Saken gjelder rapportering etter kommunens finansreglement for 1. kvartal 2017. Det rapporteres ikke avvik i finans- og gjeldsforvaltningen og det tilrås at rapporten tas til etterretning. Formannskapet innstiller til bystyret som fatter endelig vedtak.  
 • PS 17/44 Håndgivelse av tomt til boligprosjekt vedt for Stavnesveien for MB Eiendom AS

  Saken gjelder behandling av søknader om opsjon for området vest for Stavnesveien, for utbygging av boliger. Det tilrås at formannskapet gir opsjon på tomteområdet gnr. 3 bnr. 583 til KBBL og MB Eiendom AS i tråd med vedlagte forslag til opsjonsavtaler for en periode på 2 år fra og med 14.03.2017. Videre at kommunen gir opsjon på deler av sin eiendom gnr. 3 bnr. 583 til Storhaugen Panorama As for en periode på 2 år fra og med 14.03.2017. Med bakgrunn i at begge parter er avhengige av tilkomst til området stiller Kristiansund kommune krav til søkerne om at de må finne en felles omforent løsning på dette. Når kommunen treffer vedtak som grunneier, binder det ikke opp for påfølgende prosess som gjelder plan- og bygningsmyndighetenes uavhengige vurderinger og behandling av prosjektene. 

  Søknad om opsjon på gnr. 8 bnr. 463 - Kitty Williamsens gate 2 (2013/2009)
  Saken gjelder behandling av søknad om opsjon for eiendommen Kitty Williamsens gate 2 (Goma gamle skole) for å fornye og revitalisere området med bygging av seniorboliger i Goma gamle skole. Det tilrås at KBBL får opsjon for en periode på 2 år. Eventuell endelig kjøpepris blir regulert med konsumprisregulering som vi skje i løpet av de kommende to årene. Når kommunen treffer vedtak som grunneier, binder det ikke opp for påfølgende prosess som gjelder plan- og bygningsmyndighetenes uavhengige vurderinger og behandling av prosjektene.

 • PS 17/45 Opsjon Kjærlighetsstien – Sommero (2013/2009)  
  Denne saken gjelder behandling av søknad om opsjon på boligtomter på Sommero-feltet i Kjærlighetsstien for bygging av boliger til unge funksjonshemmede. Det tilrås at KBBL får opsjon i 2 år. Eventuell endelig kjøpspris blir regulert med den konsumprisregulering som vi skje i løpet av de kommende to år. Når kommunen treffer vedtak som grunneier, binder det ikke opp for påfølgende prosess som gjelder plan- og bygningsmyndighetenes uavhengige vurderinger og behandling av prosjektene.
 • PS 17/46 Opsjon av gnr. 8 bnr. 240/241/242/252/253 og deler av gnr. 8 bnr. 253 - Freiveien utleieboliger (2013/2009)  
  Saken gjelder behandling av søknad om opsjon for eiendommene gnr. 8 bnr. 240/241/242/252/253 (Freiveien utleieboliger) for å fornye og revitalisere området Goma med etablering av dagligvarehandel der Freiveien utleieboliger står i dag. Det tilrås at KBBL får opsjon i 2 år. Eventuell endelig kjøpspris blir regulert med den konsumprisregulering som vi skje i løpet av de kommende to år. Når kommunen treffer vedtak som grunneier, binder det ikke opp for påfølgende prosess som gjelder plan- og bygningsmyndighetenes uavhengige vurderinger og behandling av prosjektene.
 • PS 17/47 Byen som regional motor - søknad om tilskudd for 2017 (2015/10653) Fylkeskommunens utviklingsprogram «Byen som regional motor» er opprettet for å styrke Ålesund, Molde og Kristiansund til å fylle sine roller som regionsenter og vekstmotorer i hver sin region. For 2017 har fylkestinget bevilget 25 mill. kroner til programmet som byene kan søke tilskudd fra. Programmet er planlagt videreført på samme nivå for årene 2018 – 2020.
  Det tilrås at kommunen søker om tilskudd til gjennomføring av følgende prosjekter: Sentrum17 – fysisk opprusting av byrom i sentrum; Sykkel i by – tilrettelegging for økt sykkelbruk; Kulturutvikling; Campus - utvikling av masterplan; Vågen (Kranaskjæret, Kulturfabrikken, Gassverktomta). I tillegg ønsker Kristiansund kommune at det settes i gang to fellesprosjekter i regi av fylkeskommunen til kKollektivsatsing samt regionale IKT- løsninger/Smarte byer. Kommunen skal utarbeide egen prosjektplan for Byen som regional motor (BRM) for perioden 2017 – 2020. Prosjektplanen legges til grunn for kommunens handlingsprogram og budsjett for 2018 – 2020, og for søknader om tilskudd fra BRM i påfølgende år.
 • PS 17/48 Status kommunalt næringsfond - vår 2017 (2017/1341) 
  Saken gjelder informasjon om årets tildeling, saldo, endring av retningslinjer og oppdatering av vedtekter. Det tilrås at den framlagte økonomiske statusen til næringsfondet til orientering. Årets tildeling til det kommunale næringsfondet, samt tilbakeføringer og renteinntekter gir en saldo på 1 216 555,79 kr. Dette gir grunnlag for utlysning i 2 omganger i 2017. Vår og høst. Vedtektene revideres i henhold til foreslåtte endringer og er førende for årets saksbehandlinger.
 • PS 17/49 Høringsuttalelse - Landbruksmelding for Møre og Romsdal (2016/952)  
  Saken gjelder landbruksmeldingen som er en overordnet plan for landbruket i Møre og Romsdal utarbeidet av Fylkeskommunen i samarbeid med Fylkesmannen. Meldingen skal gi kunnskap om landbruket og skape felles forståelse for landbrukets utfordringer samt sette landbruket på den regionalpolitiske dagsorden. Det er frist til 18. april med å gi høringsuttalelse til fylkesmannen. Uttalelsen fra Kristiansund er derfor oversendt fylkesmannen med forbehold om formannskapets tilslutning. Det tilrås at kommunen Kristiansund kommune tar utkastet til Landbruksmelding for Møre og Romsdal 2017 til orientering med de merknader som fremkommer under rådmannens vurdering.
 • PS 17/50 Høringsuttalelse NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem (2016/3686)
  Saken gjelder høringssvar på NOU 2016:26 som ser på hvordan kvotesystemet innen fiskeri bør innrettes i framtida. Høringsfristen er 28. april. Administrasjonen i Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Fiskerirådgiver har gått grundig gjennom utredningen til utvalget. Saksfremlegget er vedlagt og er grunnlaget for innstillingen. Det tilrås at formannskapet støtter høringsuttalelsen vedtatt i Fylkesutvalet 3. april.
 • PS 17/51 Jubileumsåret 2017 - Kristiansund 275 år - søknader om økonomisk støtte (2016/3074)
  Saken gjelder kommunens markering av Kristiansunds byjubileum i 2017 og behandling av søknader om økonomisk støtte til arrangementer og aktiviteter i jubileumsåret. Kommunen har ikke lyst ut midler til tiltak for jubileumsåret, men har mottatt søknader om bidrag til planlagte arrangementer, og saksbehandler disse fortløpende. I saksfremlegget er det laget en oversikt over søknader som er innkommet, med forslag til finansiering. Forslagene er basert på om arrangementene og prosjektene har et faktisk jubileumsinnhold, og ut ifra en spredning i forhold til tema, type kulturuttrykk og målgruppe. Det tilrås at forslag til økonomisk støtte til arrangement i jubileumsåret 2017 vedtas som fremlagt og at kostnadene dekkes gjennom midler avsatt til politisk styring i anledning Jubileumsåret 2017.

REFERATSAKER

Høringer

Andre referatsaker

Trykk her for å se fullversjon av saksdokumentene til formannskapet.

 

Publisert av Petter Ingeberg. Sist endret 19.04.2017 13:21
Fant du det du lette etter?