Planprogram for endring av kommuneplanens arealdel - høring

​Planprogrogram for å vedta en tilleggsbestemmelse til kommuneplanens arealdel er sendt ut på høring. Merknadsfrist er 24. april.

Planprogrammet fastsetter hvordan planendringen skal behandles.

Saken gjelder manglende avklaring av utnyttingsgrad og byggegrense mot sjø i en del arealplaner. Før slik utnytting fastsettes, kan det ikke gis byggetillatelser i disse områdene.

Selve planforslaget ventes sendt på høring i slutten av april.

Bakgrunn

Kristiansund kommune har avdekket at om lag 60 av kommunens 940 arealplaner helt eller delvis ikke har tilstrekkelig angivelse av utnyttingsgrad for å kunne gi byggetillatelse. Det vil si at det ikke kan settes i gang hverken søknadspliktige eller såkalte ikke søknadspliktige byggetiltak som berører utnyttingsgrad i disse områdene.

Som alternativ til å kjøre planprosesser for å oppgradere alle disse reguleringsplanene, vil kommunen vedta en endring av eksisterende arealdel av kommuneplanen. Endringen kommer som en tilleggsbestemmelse som fastsetter utnyttingsgrad i planer der dette mangler, se vedlegg.

Vi er også nylig blitt kjent med endret fortolking av reguleringsplaner som ikke viser byggegrense mot sjø. Her er det (fra 23/2 2017 da saken ble behandlet i Stortinget) byggeforbud i 100-meterssonen. Dette gjelder stort sett alle eldre planer i bysonen. Også her vil vi vedta en tilleggsbestemmelse til arealdelen der det fastsettes byggegrense (f.eks. i formålsgrensen) mot sjø.

Formål med planarbeidet

Planarbeidet skal gi kommunen hjemmel til å behandle byggesaker i byggeområder (reguleringsplaner eller i kommuneplanen) der det i dag ikke er angitt utnyttingsgrad, eller mangler byggegrense mot sjø.

Planprosessen

Endring av kommuneplanen krever fullverdig planprosess etter plan- og bygningsloven. Det betyr at tilleggsforslaget må gjennom en prosess med høring og behandling. Først må planprogrammet ut på høring, deretter høring og behandling av selve forslaget om tilleggsbestemmelse.  Kommunen ønsker å få vedtak i saken på siste bystyremøte før sommeren, den 20. juni 2017. Framdriftsplanen blir derfor slik:

Dato

Hendelse

Merknad

16/3

Vedtak i om planoppstart og høring av planprogram

plan- og bygningsrådet

24/4

Høringsfrist planprogram

 

27/4

Vedtak planprogram og høring av planforslag

plan- og bygningsrådet

12/6

Høringsfrist planforslag

 

15/6

Vedtak plan

plan- og bygningsrådet

20/6

Vedtak plan

bystyret

 

Medvirkning

Planforslaget vil ikke gi direkte virkninger for noen grupper eller interesser, alle byggesaker skal uansett behandles på ordinært vis. Det er slik tilstrekkelig med allmenn annonsering av oppstart og høring.

Alternativer

Alternativet til denne måten å framskaffe hjemmel for byggetillatelser er enten å revidere alle aktuelle reguleringsplaner, og/eller avvente den kommende arealplanleggingen med antatt vedtak tidligst i 2019.

Utredninger

Saken ansees tilstrekkelig utredet. De vurderingene som ligger til grunn for planforslaget vil på grundig vis bli gjennomgått i planen.

 Lenke til Planprogram for endring av kommuneplanens arealdel (PDF, 921 kB)

Publisert av Odd-Arild Bugge. Sist endret 22.03.2017 12:30
Fant du det du lette etter?