Kommunal kriseberedskap Kristiansund

Det er Politiet som har det operative ansvaret ved en større ulykke. Politiet kan be kommunens kriseledelse om å iverksette tiltak for å lindre omfang og skader.

I Kristiansund kommune er det ordføreren som har det formelle ansvaret for kommunens kriseledelse. Rådmannen har det operative ansvaret for mannskap og ressurser.

Kristiansund kommune har en egen beredskapsplanplan for kriseledelsen samt delplaner knyttet til beredskapen innenfor de enkelte sektorer i kommunen.

Kommunalt kriseteam (omsorgsberedskapsgruppen i Kristiansund):
Kriseteamet er et fagteam som yter psykososial førstehjelp i kriser, ulykker og katastrofer.

Med krise eller krisesituasjoner menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan true og svekke egen fungering i hverdagen.

Det kan for eksempel være ulykker knyttet til brann, i trafikken og til sjøs, eller brå dødsfall etter selvmord. Kriseteamet arbeider for eksempel ikke med livskriser eller større konflikter og kriser i familien eller i hjemmet.

Kriseteamet iverksetter psykososiale tiltak i tilfeller der de ordinære helsetjenestene ikke er tilstrekkelig der-og-da. Når den akutte fasen er over, skal kriseteamet avslutte arbeidet og eventuelt henvise videre til riktig hjelpeinstans.

Formålet med kriseteamet er å tilby hjelp så tidlig som mulig for å redusere opplevelse av kaos og kontrolltap, samt forebygge utvikling av psykososiale senskader. Alle med behov skal kunne fanges opp, slik at de som er rammet, får den oppfølging som trengs.

Kristiansund kommune har en vaktordning for kommunens psykososiale kriseteam. Vaktordningen fungerer  utenom kommunens ordinære arbeidstid, dvs alle hverdager fra kl. 16.00 til nest dag kl. 08.00 samt alle helger og høytidsdager. På arbeidsdager skal kommunens ordinære hjelpeapparat kontaktes ved kriser.

Enhetsleder for Barn, familie og helse er administrativ leder for kriseteamet. Kommunepsykolog og familieterapeut er faglig ansvarlig. Kommuneoverlege, enhetsledere fra NAV, Psykisk helse, skolefaglig rådgiver, spesialkonsulent barnehager, Prost/kirken, brann- og redningsenheten samt kommunens beredskapsleder er nære samarbeidsparter og blir kontaktet etter behov.

Operativ gruppe/ressurspersoner: Ansatt fagpersonell som i det daglige yter støtte/hjelp til mennesker i ulike krisesituasjoner. Oppgavene vil i hovedsak være det operative og faglige arbeidet i forbindelse med krisehåndtering. Støtte og oppfølging i krisesituasjoner og innsats ved større ulykker og katastrofer.

For å aktivisere kriseteamet må man gå gjennom politi, AMK, legevakt, brannvakt eller kommunens kriseledelse.

Publisert av Åse Bjerkestrand. Ansvarlig Petter Ingeberg. Sist endret 25.09.2015 12:33
Publisert 09.07.2013
berdskapsamling på håholmen

Etter oppstart av beredskapsprosjektet i 2012 er de fleste kommunene på Nordmøre samt Molde kommune nå med. Samordning og samarbeid mellom kommuner får stor betydning i fremtidens beredskapsarbeid. I fjor bevilget Fylkesmannen 400 000 kroner til prosjektet. Nå er det gitt tilsagn om nye 500 000 kroner til videre arbeid.

 

Publisert 27.01.2012

Kommunene er pålagt å ha psykososiale støttetjenester i beredskap når det skjer ulykker, katastrofer eller krig. Dette er hjemlet i Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000. I tillegg er det en rekke andre lover som gir publikum rett til slike tjenester. Som følge av dette er det etablert en kommunal omsorgsberedskapsgruppe.

Publisert 26.01.2012
 

www.kriseinfo.no er en nasjonal nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.

Publisert 23.01.2012

Her er liste over nødtelefoner i Kristiansund

Publisert 23.01.2012

Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg for akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på regioner som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp.

Publisert 23.01.2012

Den 1. januar 2010 trådte bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i kraft. Forskrift om kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldende fra 7. oktober 2011.

Fant du det du lette etter?