Utviklingssentral for Møre og Romsdal

Friskliv og Mestring ble i mai 2017 tildelt rollen som Utviklingssentral for frisklivssentraler. Avtalen om å være utviklingssentral ble fra 2023 fornyet til å gjelde i tre nye år. 

Friskliv og Mestring i Kristiansund har som utviklingssentral ansvar for Møre og Romsdal.

Det er 17 utviklingssentraler av over 230 frisklivssentraler på landsbasis.

Utviklingssentraler

For å styrke kompetanse, kvalitets- og utviklingsarbeid i frisklivssentralene, etablerte Helsedirektoratet i 2014 en ordning der fem frisklivssentraler ble utviklingssentraler. I 2023 er dette økt til 17 stykker, og Friskliv og Mestring i Kristiansund er fortsatt en av de.

Dette er frisklivssentraler som er godt forankret i egen kommune og har lang erfaring.

Utviklingssentraler skal bidra til å implementere anbefalinger og kvalitetskrav gitt i Veileder for kommunale frisklivssentraler med vekt på forankring og etablering av tilbudet:

 

  • Ta i mot henvendelser fra andre kommuner og frisklivssentraler, og være en støttespiller i etablering og utvikling av frisklivssentraler i fylket. 
  • Tilby hospitering.
  • Bidra aktivt til at Idebanken for frisklivssentraler blir et nyttig verktøy i etablering, kvalitets- og utviklingsarbeidet. Nettverk for utviklingssentraler er ansvarlig for drift av idebanken etter avtale.
  • Bidra til å spre aktuell informasjon fra Helsedirektoratet.
  • Jobbe systematisk med kommunikasjonsarbeid.
  • Ha en egen, oppdatert hjemmeside og bruke sosiale medier aktivt i informasjonsarbeidet.
  • Være en støttespiller og samarbeidspartner for fylkesmennene og fylkeskommunene i egen region og bidra til nettverksbygging. Utviklingssentralene kan være en bidragsyter på regionale nettverkssamlinger.
  • Delta i forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid i samarbeid med universitet/høgskoler og andre forskningsmiljø.
  • Samarbeide med de andre utviklingssentralene

 

Utviklingssentralene utgjør nasjonalt nettverk for utviklingssentraler

Samarbeidspartnere:

Artikkelliste