Naturvernområder i Kristiansund

I Kristiansund finnes det 3 verdifulle naturområder vernet etter naturmangfoldloven kap. 5 «Områdevern».

Naturvernområdene i Kristiansund forvaltes av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Oversikt over de 3 naturreservatene finner du nedenfor, den har lenker til Naturbasen med faktaark fra Miljødirektoratet.

Verneområde                                     Verneform                      Vernedato            Totalareal

Fugløya        (VV00002885)              Naturreservat                28.05.2010            0,261 km²
Gløsvågen   (VV00001349)              Naturreservat                27.05.1988            0,136 km²
Grip              (VV00002883)              Naturreservat                28.05.2010            0,801 km²

Naturreservat er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven.
Dette er områder som:

  • Inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype. 
  • Har en særlig betydning for biologisk mangfold.
  • Utgjør en spesiell geologisk forekomst.
  • Har særskilt naturvitenskaplig verdi.

Disse områdene skal bevares og kan ikke bygges ut uten at vernevedtak blir opphevet av statlig myndighet.

 

Alle 3 områdene gjelder vern av fugleliv:

Fugløya naturreservat – vern av hekkende sjøfugl
Grip naturreservat  - vern av hekkende sjøfugl
Gløsvågen – Vern av viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugle- og dyreliv,

Lenker:
Kart og faktaark med link til verneforskriftene over verneområdene i Kristiansund:

Fugløya:      http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00002885

Gløsvågen: http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00001349

Grip:            http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00002883

Fylkesmannen:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal


Naturmangfoldloven kap. 5 – Områdevern:
Naturmangfoldloven