Varsling ved viltpåkjørsel/skadet vilt

Informasjon om hvordan du forholder deg hvis du har kjørt på et dyr.

Ved viltpåkjørsel gjør du følgende:

  • Ta straks på deg refleksvest/markeringsvest
  • Få oversikt over eventuelle skadde personer, gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  • Ring politiet på 02800 – følg instruksene fra politiet
  • Ligger dyret i vegbanen sett ut varseltrekant
  • Merk stedet med viltbånd, plastpose eller lignende
  • Hvis mulig merk/vis også fluktretning om dyret løp fra stedet.
  • Dette letter muligheten for sporhund å finne stedet
  • Følg aldri etter et skadd dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjøre ettersøkshundens arbeid.

Viltforvaltningen i kommunen har ansvar for håndtering av skadd vilt f. eks trafikkskadd vilt og ved andre årsaker innenfor kommunens grenser. Ordningen gjelder i hovedsak større vilt som hjort, rådyr og elg. Mattilsynet har ansvar etter dyrevelferdsloven.

Ha alltid viltbånd i bilen. I Kristiansund kan du få dette hos NAF, politiet, enkelte bilforhandlere, og hos viltansvarlig/miljøvernleder i Kristiansund kommune.

Plikter ved trafikkuhell:

Det er ikke straffbart å kjøre på vilt, men det er straffbart ikke å melde fra.

Lov om vegtrafikk § 12: Enhver som er i nærheten skal straks delta i tiltak som uhellet gir grunn til ved skade på person eller dyr.