Viltforvaltning - Jakt

Kommunene har ansvar for alt vilt og deres leveområder innen viltforvaltningen. Dette gjelder både jaktbart vilt og ikke jaktbart vilt iht. Viltloven med forskrifter og Naturmangfoldloven. Med alt vilt menes viltlevende landpattedyr (unntak sjøpattedyr seler og hvalarter), fugler, amfibier og krypdyr. Kristiansund har hjorteviltartene hjort, rådyr og noen individer av elg. Kommunen har følgende arter av smårovdyr: Rødrev, røyskatt, oter og mink. Oteren står på rødlista, mens minken er en svartelistet art.  

Norsk viltforvaltning skal skje innenfor rammen av Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) og Lov om naturmangfold (naturmangfoldloven). Formålsbestemmelsen i viltloven lyder, «Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares». Denne danner sammen med forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven en solid basis og rettesnor for forvaltningen.

Ville dyr og fugler er en viktig del av naturen vår. Kommunene må ta vare på artene og deres genetiske mangfold på lang sikt, og sørge for at deres genetiske mangfold finnes i levedyktige bestander i sine naturlige leveområder. Dette gjelder innenfor kommunens planarbeid, saksbehandling generelt, samt synliggjøre viltinteressene i beslutningsprosessene. Det innebærer også å informere om våre ville dyr og fugler - skape naturglede retta mot ulike målgrupper.

I norsk naturforvaltningspolitikk generelt og viltforvaltning spesielt har trenden i seneste årene vært styrking av lokalt ansvar og myndighetsområde. Ansvar og myndighet er blitt flyttet fra stat til fylkesmennene og fylkeskommunene og videre til kommunene.

Miljøvernleder har ansvaret for viltforvaltningen i kommunen. Prinsipielle saker avgjøres politisk av Formannskapet. 

Jakt

Målsetting for forvaltning av hjortevilt
Det er grunneier som eier retten til å jakte. Kommunens ansvar innen viltforvaltningen gjelder jaktbart vilt iht. Viltloven og Naturmangfoldloven. Kommunene har ansvar for å utarbeide overordnede offentlige målsettinger for forvaltning av hjortevilt. Målene skal bl.a. ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg.  Bystyret i Kristiansund vedtok den 27.03. 2012 målsetting om forvaltning av hjortevilt i Kristiansund kommune.
 
Målsetting for forvaltning av hjortevilt Kristiansund

Bestandsplan for hjort og rådyr
Ut fra målsettingene har jaktrettshaverne gjennom Kristiansund Hjorteviltområde (KHO) påtatt seg et langsiktig forvaltningsansvar ved å samle jaktrettshaverne i området for bestandsplanlegging som er et viktig virkemiddel i hjorteviltforvaltningen. Dette innebærer å arbeide for en balansert hjorteviltbestand i forhold til stammens kvalitet, områdenes bæreevne, andre samfunnsinteresser og det biologiske mangfoldet. Et bestandsplanområde er en administrativ enhet som består av to eller flere vald. Kristiansund har 10 jaktvald som er godkjent av kommunen og hvor alle har gitt sitt samtykke til samarbeid. Den første bestandsplanen som ble utarbeidet i kommunen var gjeldende for perioden 2012 – 2014 og ble vedtatt av viltutvalget den 24.05. 2012. Den 09.06. 2015 vedtok viltutvalget en forlengelse:

Bestandsplan for hjort og rådyr - Kristiansund Hjorteviltområde 2015 – 2017

Hjorteviltregisteret
Kunnskap om hjorteviltet både samles og videreformidles og benyttes aktivt i Hjorteviltregisteret, som er en nasjonal database. Dette gjelder områder som «sett-hjort», fellingstillatelser og fellingsrapporter. Hjorteviltregisteret ivaretar også opplysninger om fallvilt av utvalgte arter. I Kristiansund kommune forekommer følgende utvalgte arter: Hjort, elg, rådyr, rev, havørn, hønsehauk og oter.

Hjortviltregisteret

Forutsetningene som ligger til grunn for all jakt, felling og fangst i Norge er å finne i viltloven og naturmangfoldloven. Forskriften om utøvelse av jakt felling og fangst bygger på disse prinsippene. Bestemmelsene retter seg først og fremst mot jakt- og fangstfolk. Det meste av offentlige regler om jakt, felling og fangst er samlet i denne forskriften.

Veileder Miljødirektoratet: Forskrift jaktutøvelse, felling, fangst, M-520, 2016

Kommentarer: Forskrift forvaltning av hjortevilt, Miljødirektoratet, M-478, 2016

 

Ytterligere viktig lovverk til Viltforvaltning - jakt og fangst, finner du på nettsiden til Kristiansund kommune under:

Natur og Miljø   -     Viltforvatning – jakt og fangst       -      Lover Forskrifter og veiledere