Politisk sekreteriat

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å legge til rette for, og bidra til, avvikling av møter i folkevalgte styrer, råd og utvalg i Kristiansund kommune.

Politisk sekretariat har følgende ansvarsområder og funksjoner:

 

  • Støtteapparat for ordføreren, varaordføreren, råd- og utvalgslederne og øvrige folkevalgte.
  • Ansvarlig for planlegging, tilrettelegging og oppfølging av det politiske systemet – møter, reglement, godtgjørelser, opplæring.
  • Opprettholde og videreutvikle saksflyt mellom administrasjon og de politiske råd og utvalg. Legge til rette for papirløs saksflyt.
  • Gi råd og rettledning i saker som har sammenheng med prosedyrer og saksgang i de politiske råd og utvalg.
  • Gi råd, rettledning og informasjon til folkevalgte, administrasjon, presse og publikum om vedtak og saker.
  • Sekretær- og saksbehandlingsfunksjon for ordfører.
  • Spisskompetanse på fagsystem for møtegjennomføring.

 

 

 

I tillegg er politisk sekretariat ansvarlig for gjennomføring av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg i Kristiansund kommune.

 

Politisk sekretariat er sekretariat for samtlige politiske råd og utvalg i kommunen, og for brukerutvalg som Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Politisk sekretariat er beredskapssekretariat for kommunens kriseledelse og Politirådet i Kristiansund.

 

Utvalg Sekretær
Bystyret Bysekretær Toril Skram
Formannskapet Tlf: 71 57 40 60 / 930 52 149
Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur E-post: Toril.Skram@kristiansund.kommune.no
Klagenemnda
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Førstesekretær Rigmor Holten
Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Tlf: 71 57 43 90
Hovedutvalg plan- og bygningsråd E-post: Rigmor.Holten@kristiansund.kommune.no
Eldreråd
Ungdomsråd
Olje- og energiutvalget