Kommuneplan for Kristiansund

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for kommunen. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Kristiansund, og angår derfor alle som bor, jobber og lever i her.

Kommuneplanen er sammensatt av flere dokumenter:

Samfunnsdelen er kommunens høyeste plan som alle andre planer og vedtak må forholde seg til. 

Arealdelen bestemmer hvor og hvordan vi bygger og hva vi verner i kommunen. 

Planstrategien bestemmer hvilke andre hovedplaner vi skal utarbeide. 

I handlingsprogrammet, som vedtas i bystyret hvert år, vedtas mål og tiltak for det kommende året, med tilhørende budsjett. 

Årsrapporten med regnskap gir oversikt over måloppnåelse og ressursbruk i året som gikk. 

Se dokumentene under lenken "Planer og styringsdokumenter" øverst.