Gjennom handlingsprogrammet skal bystyret vedta budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.

Hovedmålet med planstrategien er å synliggjøre hvilke planoppgaver kommunene skal prioritere i valgperioden (2016 – 2019). Dette inkluderer også evaluering av gjeldende planverk.

Kommunens høyeste plandokument. Forslag til ny plan er lagt ut til offentlig ettersyn i juli og august 2017, les mer her:

Høring - kommuneplanens samfunnsdel.

Gjeldende sentrumsplan ble vedtatt i 1994. Forslag til ny sentrumsplan er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. september 2017.

(Lenke til kunngjøring)

 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2011, og består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse.

Kristiansund kommune redegjør årlig for tjenesteutvikling, måloppnåelse og ressursbruk. Dette gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser, statistikk og rapportering fra virksomhetene. Årsrapporten er et vesentlig og brukervennlig styringsdokument i dialogen mellom administrasjon og politikere, og danner utgangspunkt for framtidige strategier. Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens ansatte, innbyggere, næringsliv og andre lesere.