Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Bolgneset Utvikling AS, som er et selskap eid av Kristiansund kommune, varsler herved oppstart av planarbeid for detaljregulering av et området på Bolgneset, Frei jf. plan- og bygningsloven § 4-1 og § 4-2.

Hovedutvalg – miljø og tekniske tjenester har i møte 15.06.17 i sak 17/9 vedtatt at høringsforslag til Parkeringspolitisk plan skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planen er utarbeidet som temaplan, og legges til grunn for den overordnede og langsiktige utviklingen av parkeringsregulering i hovedsak for Kristiansund sentrum frem mot 2025.

Forslag til ny sentrumsplan for Kristiansund (kommunedelplan) er klar for politisk behandling i plan- og bygningsrådet 29. juni 2017.

Forslaget omfatter plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse. Sentrumsplanen er en arealplan på overordnet nivå, og skal angi handlingsrommet for alle plan- og byggetiltak i sentrum.

Planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn, og det skal arrangeres åpnet informasjonsmøte etter sommeren. Høringsfristen foreslås til 29. september 2017. 

Søknaden gjelder kun arealutvidelse, ikke økning i lokalitets MTB: Produksjonsarealet ønskes utvidet slik at man kan øke fra 10 til 13 produksjonsenheter. 2 fortøyningsliner mot vest vil krysse kommunegrensen mot Averøy kommune. Her er sendt eget varsel.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Her fastsettes mål, retning og strategier for kommunens utvikling framover.

Planforslaget er lagt fram for formannskapet 13/6 og for bystyret 20/6, med innstilling om at planforslaget sendes ut på høring med merknadsfrist 7. september. Planen skal vedtas i oktober og gi føringer for handlingsprogram og budsjett for 2018 og årene framover.

Les planforslaget her (PDF, 28 MB)