Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Hoved utvalg for miljø og tekniske tjenester har vedtatt å legge ut ‘’Retningslinjer for trefelling mv. på kommunale eiendommer’’ til høring i 6 uker fra 20.07.2017.t

Plan- og bygningsrådet har i møte den 29.6.2017, sak 17/35 vedtatt at ovennevnte reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til tilleggsbestemmelse om utnyttingsgrad og fastsetting av byggeforbudsgrense mot sjø jamfør plan- og bygningsloven § 1-8 i kommuneplanens arealdel 2011, ut til offentlig ettersyn fra 1. juli til 12. august.

Kristiansund bystyre vedtok 20.06.2017 detaljregulering for park og barnehage i Karihola (sak 17/51).

Samfunnsdel kap2

Bystyret vedtok 20/6 2017 å legge ut forslag til ny samfunnsdel av kommuneplanen for Kristiansund til offentlig ettersyn med merknadsfrist 7. september. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Her fastsettes mål, retning og strategier for kommunens utvikling framover.

Bolgneset Utvikling AS, som er et selskap eid av Kristiansund kommune, varsler herved oppstart av planarbeid for detaljregulering av et området på Bolgneset, Frei jf. plan- og bygningsloven § 4-1 og § 4-2.

Hovedutvalg – miljø og tekniske tjenester har i møte 15.06.17 i sak 17/9 vedtatt at høringsforslag til Parkeringspolitisk plan skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planen er utarbeidet som temaplan, og legges til grunn for den overordnede og langsiktige utviklingen av parkeringsregulering i hovedsak for Kristiansund sentrum frem mot 2025.

Sentrumsplan illustrasjon

Forslag til ny sentrumsplan for Kristiansund (kommunedelplan) ble i plan- og bygningsrådet 29. juni 2017 vedtatt utlagt til offentlig ettersyn.

Forslaget omfatter plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensvurderinger.

Sentrumsplanen er en arealplan på overordnet nivå, og skal angi handlingsrommet for alle plan- og byggetiltak i sentrum.

 Høringsfristen settes til 29. september 2017. 

Søknaden gjelder kun arealutvidelse, ikke økning i lokalitets MTB: Produksjonsarealet ønskes utvidet slik at man kan øke fra 10 til 13 produksjonsenheter. 2 fortøyningsliner mot vest vil krysse kommunegrensen mot Averøy kommune. Her er sendt eget varsel.