Høring av kommuneplanens arealdel 2011 – tilleggsbestemmelse om utnyttingsgrad og fastsetting av byggeforbudsgrense mot sjø

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til tilleggsbestemmelse om utnyttingsgrad og fastsetting av byggeforbudsgrense mot sjø jamfør plan- og bygningsloven § 1-8 i kommuneplanens arealdel 2011, ut til offentlig ettersyn fra 1. juli til 12. august.

Forslaget om tilleggsbestemmelse ble behandlet i plan- og bygningsrådet 27.04.2017 i sak 17/16. Rådet fattet følgende vedtak:

«Plan- og bygningsrådet vedtar å sende forslag til tilleggsbestemmelse om utnyttingsgrad i kommuneplanens arealdel 2011 på offentlig ettersyn».

I etterkant ble det behov for å legge til flere områder med utnyttelsesgrad, og i tillegg fastsette byggeforbudsgrense mot sjø. Den 15.06.2017 i sak 17/30 fattet plan- og bygningsrådet påfølgende vedtak:

«Plan- og bygningsrådet vedtar å sende tilleggssak til sak 17/16 omhandlende flere byggeområder med utnyttingsgrad, og fastsetting av byggeforbudsgrense langs sjø jamfør plan- og bygningsloven (pbl) § 1-8 på offentlig ettersyn etter pbl § 11-14».

Tilleggsbestemmelsen om utnyttelsesgrad skal gi kommunen hjemmel til å behandle byggesaker i byggeområder (reguleringsplaner eller i kommuneplanen) der det i dag ikke er angitt utnyttingsgrad, eller der det mangler byggegrense mot sjø. Endring av byggeforbudsgrensen vil gi en mer detaljert avgrensning av byggeforbudet langs sjø.

De sentrale dokumentene i saken er tilgjengelig her

(Saksnr. 17/994, fra og med 03.07.2017)

Merknader til planen kan sendes inn her

Høringsfristen er 12.08.2017.