Melding om vedtatt reguleringsplan: Detaljregulering park og barnehage i Karihola (R-289)

Kristiansund bystyre vedtok 20.06.2017 detaljregulering for park og barnehage i Karihola (sak 17/51).

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Hensikten med planen er å bygge ny barnehage i Karihola med plass til inntil 168 barn, og samtidig ruste opp parkområdet som grenser til barnehagen. Planområdet har et samlet areal på 22,4 daa (dekar), hvorav 10,5 daa er avsatt til parkformål.

Frist for å klage på vedtaket er satt til 18.07.2017. Klagen må være grunngitt og sendes: byggesak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesak, Øvre Enggate 8, 6509 Kristiansund N.