Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at bystyrets vedtak følges opp.

En hovedoppgave for kontrollutvalgene er å bestille årlige forvaltningsrevisjonsrapporter, der man gjennomgår et virksomhetsområde i kommunen. Dette arbeidet utføres av revisor.

Bystyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift.

Kontrollutvalgene holder sine møter for åpne dører.

Her finner du Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (lovdata)

Her finner du informasjon om kontrollutvalgets arbeidsområder (KS)

 

Møteplan høst 2017:

5. september:

19. oktober:

23. november:


 •  5 medlemmer med varamedlemmer:
Medlem Parti Epost Telefon
Ole Henning Ødegård (leder FRP Ole.Henning.Odegard@kristiansund.kommune.no 90661414
MEDLEM PARTI E-POST TELEFON
Ole Henning Ødegård (leder) FRP Ole.Henning.Odegard@kristiansund.kommune.no 90661414
Joachim Røsandhaug FRP joachim.roesandhaug@gmail.com 90686061
Laila Lyngsaunet SP laila.lyngsaunet@gmail.com 93411447
Kjell Terje Fevåg AP kjell.terje.fevag@fellesforbundet.no  97504120
Astrid Strupstad Torske H astrid.s.torske@neasonline.no

95244860

 

VARA

PARTI E-POST TELEFON
Rita Høgseth FRP ritahogseth@hotmail.com 40640831
Pål Furseth FRP    
Gunnar Ulvund SP gunnarul@online.no 95930861
Berit Kristoffersen AP beritkristoffersen@hotmail.com 92458487

Viggo Jordahl

SV vjordahl@online.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Oppnevnes av bystyret.
 • Hjemmel: Kommunelovens § 77, Forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 nr. 905
 • Sekretariat: Egen sekretariatsfunksjon:

  Knut Evandt

  71574076
  95709280

  Knut.Evandt@kristiansund.kommune.no