Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Kunngjøringen og søknadsdokumentene finner du her:

Kristiansund kommune skal fornye deler av ledningsnettet på Innlandet. Dette medfører endringer i trafikken.

Frist for innspill til handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet er 2. januar 2018.

The World

Orkidé Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring. Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14.

Kristiansund bystyre vedtok i møte 03.10.17 i sak 17/73 detaljregulering for Ådalsgrenda boligfelt.

Plan- og bygningsrådet har i møte den 08.03.17 i sak 17/8 vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

 

Plan- og bygningsrådet har i møte den 29.6.2017, sak 17/35 vedtatt at ovennevnte reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Bolgneset Utvikling AS, som er et selskap eid av Kristiansund kommune, varsler herved oppstart av planarbeid for detaljregulering av et området på Bolgneset, Frei jf. plan- og bygningsloven § 4-1 og § 4-2.

Hovedutvalg – miljø og tekniske tjenester har i møte 15.06.17 i sak 17/9 vedtatt at høringsforslag til Parkeringspolitisk plan skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planen er utarbeidet som temaplan, og legges til grunn for den overordnede og langsiktige utviklingen av parkeringsregulering i hovedsak for Kristiansund sentrum frem mot 2025.