Fire viktige rettsdager i sykehussaken

Klikk for stort bilde Petter Ingeberg De siste forberedelser er nå gjort i ankesaken til Frostating lagmannsrett. Ankebehandlingen i lagmannsretten av sykehussaken starter onsdag 7. juni klokken 9 i Trondheim tinghus og avsluttes mandag 12. juni.

-Vi har hatt det siste telefonmøtet i dag med våre advokater i Hjorth, prosessfullmektig Camilla Selman og rettslig medhjelper Kristian Brandt, og jeg kan si at vi har brukt tiden godt siden en anke ble bestemt for ti måneder siden. De anførslene som vi vektlegger trer klart frem. Målet er å overbevise retten om de feil som ble gjort forut for beslutningen av tomtevalg for nytt sykehus i 2014, sier ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund.

-Vi spisser saken ytterligere, og det er en del nye vitner som vi ser frem til å høre og det er nye momenter som vil bli belyst. Jeg ønsker ikke å prosedere saken på forhånd, sier Neergaard.

Det er størrelsen på sykehuset og investeringsforskjellen på 5,6 milliarder den gang og 4,1 milliarder kroner nå som peker seg ut bli et hovedpoeng. Med sitt 5-4 vedtak kan det lokale helseforetaket ha gjort vedtak på feil grunnlag. Her kommer de nye vitnene inn.

-Vi har frafalt konspirasjonsteorier og vil ikke forfølge de skjønnsmessige vurderinger. Nærhet til Ålesund ble ikke utredet. Hvem visste at dette ikke var økonomisk bærekraftig, spør rådmann Arne Ingebrigtsen.

Ankende motpart er Helse Midt-Norge i Stjørdal, som også denne gang stiller med advokat Erik Bratterud hos Regjeringsadvokaten som prosessfullmektig. I Frostating lagmannsrett er det tre dommere. Retten administreres av lagdommer Olav Magnus Hole, assistert av lagdommer Hilde Enger og ekstraordinær lagdommer Hans O. Kveli. I første instans var det kun én dommer i tingretten.