Foreldremøter i Kristiansundsskolen

Samlet innsats for et bedre ungdomsmiljø. 

Det inviteres til foreldremøter i november ved alle tre ungdomsskolene i Kristiansund. 

Invitasjon til foreldremøter med felles tema

I november står foreldremøter ved ungdomsskolene i fokus, der ungdomsmiljøet blir nøye belyst. Dette initiativet er et resultat av et tett samarbeid mellom politiet, kommunepsykologene, aktører innen barn, familie og helse, samt SLT-koordinator.

Bakgrunn

Samarbeidet involverer alle ungdomsskolene i byen og har som formål å styrke dialogen mellom skoler, foreldre og samfunnsaktører. Møtene har til hensikt å gi en grundig innsikt i ungdomsmiljøet, utfordringer det står overfor, samt hvordan alle parter kan bidra til å skape et tryggere og mer positivt miljø for ungdommene.

Deltakere på alle tre foreldremøtene

De sentrale aktørene som deltar i møtene er: 

  • Kommunepsykologen
  • Psykisk helse og rus
  • Psykisk helse barn og familie
  • Politi
  • SLT koordinator (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak)

Denne bredt sammensatte gruppen sikrer en helhetlig tilnærming til temaene som tas opp, med fokus på både sikkerhet, psykisk helse og rusproblematikk blant ungdom.

Forebygging og oppfølging

-Under foreldremøtene vil det bli lagt mest vekt på å informere foreldre om hvordan vi som jobber med ungdom ser på hvordan ungdomsmiljøet er i per dags dato. Politiets deltakelse bidrar til å informere om lovgivning og sikkerhetsaspekter, mens psykologene vil gi innsikt i psykiske helseaspekter. Barn, familie og helse-representanter vil adressere temaer knyttet til familieforhold og sosiale utfordringer.

-Vi kommer til å snakke om det vi mener er de største utfordringene dere som foreldre bør kjenne til. Det blir mer om hvem som kan kontaktes for å få hjelp ved eventuelle bekymringer, samt litt hva dere bør være litt ekstra obs på, forteller SLT-koordinator Per Atle Stenberg.

Tid og sted for foreldremøtene

Foreldremøtene er planlagt å finne sted ved ulike ungdomsskoler i løpet av november. Atlanten ungdomsskole vil arrangere møtet den 22. november, etterfulgt av Nordlandet ungdomsskole den 23. november, og til slutt Frei ungdomsskole den 29. november. Disse tidspunktene gir foreldre en unik mulighet til å delta og bidra til dialogen om ungdomsmiljøet på sine respektive skoler.

Avslutningsvis

Samlet representerer disse foreldremøtene en verdifull arena for samarbeid og kunnskapsdeling mellom skoler, foreldre og samfunnsaktører. Gjennom å adressere ulike aspekter av ungdomsmiljøet, styrker disse møtene ikke bare bevisstheten, men legger også grunnlaget for felles innsats for å skape et tryggere og mer støttende miljø for ungdommene i lokalsamfunnet vårt.