Gratulerer med dagen - Kristiansunds bursdag 29. juni!

Den offisielle fødselsdagen var 29. juni i 1742. Da signerte den dansk/norske kong Christian VI dokumentet som ga bystatus til ladestedet «Lille Fosen». 

Navnet ble endret til Christiansund, ikke helt ulikt kongens navn. Skrivemåten er senere modernisert til Kristiansund. Det håndskrevne kongelige reskriptet fra 29. juni 1742 ble skrevet med datidens snirklede formuleringer og er ikke så lettlest i dag:
   
«Christianus Sextus Giøre Alle Vitterligt!

At Vi, efter herom allerunderdaniqst giorte Ansøkning og Begiæring, allernaadiqst have forundt og givet, saa og hermed forunder og giver Indvaanerne udi Lille Fosund, i Trondhiems Stift, udi Vort Rige Norge, Kiøbstads Frihed, saa at de følgeligen Maae losse og lade alle Slags Vahre samt med Indenlandske og Fremmede handle og negocere, som de best og tienliqst finde, hvorimod Indvaanerne sammesteds skal være pliktige, Told og Consumption, lige med andre Kiøpstæder, af alle ind- og utgaaende Vahre, efter Vores Told Roulle og andre allernaadiqst udgangne Anordninger, at betale; og skal dette hidindtil saa kaldede Lille Fosund, istædenfor samme Navn, herefter bære navn af Christiansund, og føre et Vaaben, hvorudi forestilles et Vandløp af en høy Klippe imod hvilket springer Lax; ligesom Vi og allernaadigst ville, at den Sorenskriver, under hvilken bemeldte Christiansund sorterer, skal der paa Stædet, baade som Dommer og Skriver, afhandle de forefaldene Processer imellom sine Ting Reiser, hvortil 5 á 6 Gange Byeting om Aaret paa den første Dag i Ugen skal holdes, da det ellers med Processernes Indstevning og Paakiendelse efter Loven skal forholdes; Forbydendes etc; Hirschholms Slot den 29de Junii 1742”