Høring om badeplasser i Kristiansund

Hoved utvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester vedtok i møte 5. desember i sak 2019/03234 at «Foreslått endringer til overvåkning av badeplasser omkring Kristiansund» skal legges ut til høring i fire uker.

Forslag til endringer til overvåkning av badeplasser omkring Kristiansund. Dette omhandler en endring av antall registrert badeplasser og hyppigheten av prøvetaking. Prøvetaking skal utføres i henhold til det norske regelverket for vannkvalitet som ble utformet som normer av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i 1994.

Formålet med forslaget er å sikre en tilfredsstillende kontroll med den mikrobiologiske kvaliteten ved friluftsbad i kommunen - i henhold til veiledning.

Forslaget er å redusere antallet badeplasser slik at det kun er de mest brukte som fortsetter å ha status som badeplass. Vi forsetter å måle de andre, men med redusert hyppighet.

Uttalelser og merknader til forskriften sendes til Kristiansund kommune v/Kommunalteknikk, Dalabergen 4B 6511 Kristiansund N.

Frist for tilbakemelding settes til lørdag 16. januar 2020.

Forslaget kan du lese her: