Hva gjør Byingeniøren i Kristiansund kommune?

Enhetsleder Kommunalteknikk, Eivind Raanes, skal fra i sommer av tre inn i pensjonistenes rekker. Dette medfører at denne spennende jobben er ledig for den som har riktig kompetanse og ønske om å bidra til å løse disse kommunale viktige oppgavene.

I 2017 ble tittelen Byingeniør endret til enhetsleder og enheten fikk navnet Kommunalteknikk. Men oppgavene er de samme.

Byingeniør Eivind Raanes slutter etter nesten 34 år i Kristiansund kommune, alle disse årene har han jobbet innenfor de kommunaltekniske oppgaver. - Klikk for stort bildeByingeniør Eivind Raanes slutter etter nesten 34 år i Kristiansund kommune, alle disse årene har han jobbet innenfor de kommunaltekniske oppgaver. Ingunn Strand  

Byingeniør og enhetsleder Kommunalteknikk

Eivind Raanes forteller om en variert, viktig og spennende hverdag i alle disse årene han har jobbet i Kristiansund Kommune. Jeg ser på meg selv som Byingeniør når jeg jobber med fagrelaterte oppgaver og som enhetsleder kommunalteknikk når jeg jobber med administrative oppgaver.

Her søker du på denne spennende lederjobben i kommunen vår

 

Viktige prosjekt der Eivind Raanes har hatt en hovedrolle:

 • Skisser som dannet grunnlag for å lage arbeidstegninger til «Byfossen» i 1992
 • Tegninger for «nye» Piren i 1992
 • «Kongesteinen» i sentrumsparken ved besøket av Kong Harald og dronning Margrethe i 1992
 • Trappefontenen på Rådhusplassen 1994
 • Innføring av elektronisk driftsovervåking av vann og avløpsanleggene i 1996, som muliggjorde automatisk alarm ved driftsavbrudd og fjernstyring av anlegg via pc
 • Reguleringsplan for småbåthavn og realisering av molo i Dunkarsundet
 • Oppfylling sjøområde Hollendergata – Devoldholmen, ga ny vei og mer havneareal
 • Saksansvarlig for lokaliseringsstudie kjøpesenter og kulturhus i sentrum med plassering Storkaia-området (kjøpesenter) og Kongens plass (opera- og kulturhus)
 • Prosjektleder ny havnegate (Arnulf Øverlands gate) og ny Storkai inkl. småbåthavn og tilrettelegging for tomt til senere havnerestaurant
 • Prosjektleder for kommunens oppgaver (forprosjekt, reguleringsplan, arkeologiske undersøkelser, grunnerverv, turvei oa.) knyttet til rullebaneutvidelsen til 2000 meter
 • Rundkjøring Industriveien
 • Reguleringsplan for vegtrase og gjennomføring av Pilotveien
 • Rørgatas forlengelse til Flyplassveien
 • Atlanterhavstunnelen, tilretteleggingen i Kristiansund, veier, massedeponi
 • Samling av alle KT-ansatte på plan- og driftsorganisasjon på Hagelin 2011
 • Traseløsning og anlegg av vei «Yttervågen» med forbindelse til Makrellsvingen
 • Konseptvalg avløpsrenseanlegg og traseer for overføringsledninger til Hagelin
 • Gang og sykkelvei langs Flyplassveien
 • Fornyelse av vannbehandlingsanlegget ved Storvatnet
 • Pådriver ny vannforsyning til Amundøya og Møst fra Vadsteinsvika, gjennomføring av første etappe for sikring av vannforsyningen for denne delen av kommunen

Listen over er lang og innholdsrik og forteller om stor variasjon og betydelig ansvar for gode tjenester for innbyggerne i Kristiansund kommune.

Allsidighet er et suksesskriterium

Dette er en spennende jobb med stort ansvar og store muligheter til å bidra i samfunnsutviklingen, sier Eivind Raanes. Han forteller også om et sterkt, kunnskapsrikt og variert fagmiljø internt hos de rundt 90 medarbeiderne som han er leder for. Her har jeg hentet min inspirasjon i hverdagen, forteller han. Som leder i denne enheten får du bidra til å løse synlige oppgaver for våre innbyggere og tilreisende sammen med alle de engasjerte som jobber her ved Kommunalteknikk.

Samarbeid

Raanes forteller videre om at samarbeidet mellom politikere og administrasjon er stort og godt. Samarbeidet med næringslivet oppleves også som godt. Det er også et utstrakt samarbeid mellom kommunen og Møre og Romsdal fylkeskommune samt Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Ulike fagfelt

I vår enhet har vi oppgaver innenfor:

 • Vei
 • Park
 • Vann og avløp
 • Oppgaver i forbindelse med Forurensningsloven

Her søker du på denne jobben

Link til stillingsutlysningen "Byingeniør - enhetsleder kommunalteknikk"