Klimagassberegning for Tollåsenga bofellesskap og Rokilde aldershjem

Tollåsenga bofellesskap og Rokilde aldershjem har nylig blitt rehabilitert. I forhold til utslipp av klimagassen CO2, var det en god beslutning å rehabilitere kontra bygge nytt?

For Kristiansund kommune har det i lang tid vært fokus på miljø og gode tiltak med tanke på miljøet. De seinere årene har begrepet bærekraft kommet i større grad inn i kommunen. Da er det et helhetsperspektiv i forhold til samfunn, miljø og økonomi som gjelder.

Kristiansund kommune bestilte klimagassberegninger av Rokilde aldershjem og Tollåsenga bofelleskap, hvor det skulle fremkomme sparte klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) ved renovering, i forhold til klimagassutslipp, hvis man hadde revet bygningene helt ned og satt opp nye bygg. Denne rapporten foreligger nå.

Rokilde aldershjem

Rokilde aldershjem er plassert i Politimester Bendixens gate 54, der bærekonstruksjonen er i betong. Bygningens areal er ca 7300 kvm og er over 5 etasjer samt en kjelleretasje, i tillegg kommer overbygde gangveier og sansehage. Bygningen ble oppført i 1986 og gjennomgikk i årene 2018-2020 en omfattende rehabilitering hvor bygningen ble revet ned til bærende betongkonstruksjon (vegger, dekker, søyler), og bygget opp på nytt. Bygningen ble økt med én ekstra etasjer, samt nye overbygde terrasser. Bygget består i dag av 38 omsorgsleiligheter, dagsenter og arealer til administrasjon, lager og lignende.

Tollåsenga bofellesskap

Tollåsenga bofellesskap består av totalt 6 bygninger med til sammen 56 leiligheter på adresse Johan P. Clausens gate 19, 21, 23 og 25, og Politimester Bendixens gate 39 og 41. Byggene i er fra 1940-tallet og i periode 2017-2019 gjennomgikk en rehabilitering og ombygging for å øke bokvaliteten i området.

Datamodell for å beregne materialbruk

Det har blitt benyttet entreprenørs datamodell for å beregne mengder materiale benyttet i rehabiliteringen for Rokilde med oversikt over materialer gitt av Kristiansand kommunen for Tollåsenga. Klimagassutslipp knyttet til rehabilitering ble analysert, opp mot alternativet å rive hele eksisterende bygning, for å oppføre et nybygg på tomten. Beregninger viser at det ble spart til sammen ca 6840 tonn CO2-ekvivalenter over livsløpet på 60 år ved å rehabilitere fremfor å rive eksisterende bygningsmasse i disse to byggeprosjektene. Hovedårsaken til utslippsreduksjon, er at det er benyttet færre materialer i rehabiliteringen enn ved nybyggsalternativet og redusert riveomfang, samt at Rokilde ble tilknyttet en nærvarmesentral i nabobygget etter rehabilitering. Prosjektet, Tollåsenga bofellesskap, etter oppføring, gir 85% lavere klimagassutslipp mens prosjekt Rokilde gir 38% lavere klimagassutslipp sammenliknet med å bygge nye nybygninger på tomter.

For å sette størrelsen på bespart CO2utslipp i perspektiv kan man si at det tilsvarer CO2 utslipp fra 3 tur-retur for 11,860 fossilbiler mellom Kristiansund og Oslo eller 2800 flyturer for en person fra Norge til Australia.

Prosjektene ga et løft til øvre bydel til nytte for beboere og naboer. Første og fremst har beboere fått tidsriktige omsorgsboliger med gode inne- og utemiljø. Dernest melder politiet en sammenfallende merkbar nedgang i småkriminalitet og antall politipatruljer i Tollåsenga området etter disse prosjektene, en tryggere miljø for naboer. Sist, men ikke minst er dette bra for huseierne i øvre bydel med en økt interesse for utleieboliger og stigende boligverdi.

Mer detaljer om dette prosjektet og flere av våre prosjekter innenfor bærekraft finnes her En samling av bærekraftsprosjekter og tiltak i Kristiansund kommune - Kristiansund kommune

Prosjektleder - Klimagassberegning etter oppføring - Rokilde og Tollåsenga

Edwin M. Murungi var prosjektleder for  dette prosjektet. Han jobber nå som rådgiver for bærekraft og er prosjektleder for "Kristiansund beyond 2030". Edwin er en av ressursene som har kommet til Kristiansund i forbindelse med trainee-programmet Kom Trainee som driftes av Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

Edwin Murungi foran Rokilde - Klikk for stort bildeProsjektleder, Edwin Murungi, for prosjektet "Klimagassberegning etter oppføring - Rokilde og Tollåsenga" Ingunn Strand