Kommunedelplan for Kristiansund sentrum, ny høring av planforslag


 

Plan- og bygningsrådet har i møte den 13.12.2018 (sak 18/56) vedtatt å legge forslaget til ny kommunedelplan for Kristiansund sentrum ut til ny høring/offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-5.

Behandling i Plan- og bygningsrådet, 13.12.2018:
Rette benevnelse av Devoldholmen til området mellom Astrupsgate og Nordmørskaia. Endres gjennomgående.

Planbestemmelser 2. gangs behandling - rådmannens forslag med PLBR sine endringer 13.12.18
Planbeskrivelse 2. gangs behandling - rådmannens forslag med PLBR sine endringer 13.12.18

Plan- og bygningsrådet gjorde følgende
vedtak:
Plan- og bygningsrådet vedtar i samsvar med pbl § 11-5 at forslag til kommunedelplan for Kristiansund sentrum legges ut til 2. gangs offentlig ettersyn og sendes på høring.
Rådmannens forslag vedtas med de endringer som plan- og bygningsrådet har vedtatt i møtene 27.09.18, 17.10.18, 24.10.18, 15.11.18 og 13.12.18.
Plan- og bygningsrådet ber administrasjonen om å renskrive planen i tråd med de endringer som rådet har gjort i sine møter og sende dette ut på høring.
Se vedlagte lenker:
Planbestemmelser 2. gangs behandling PLBRs vedtak renskrevet 13.12.18
Planbeskrivelse 2. gangs behandling PLBRs vedtak renskrevet 13.12.18
Plankart, 2. gangs behandling PLBRs vedtak 13.12.2018
Protokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur
Plan- og bygningsrådet, 13.12.2018

Bjarne S. Elde                                                  Karl Kjetil Skuseth
fung. leder                                                       kommunalsjef/ref.

Rådmannens planforslag med vedlegg, datert 02.10.2018

Merknader og innspill sendes innen 20. februar 2019
på e-post: postmottak@kristiansund.kommune.no
eller pr post: Kristiansund kommune, postboks 178, 6501 Kristiansund.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Jan Brede Falkevik, jan.brede.falkevik@kristiansund.kommune.no tlf. 71574287, eller til Johan Kindeberg, johan.kindeberg@kristiansund.kommune.no tlf. 71574280.