Kortversjon av saksdokumentene til bystyrets møte tirsdag 12. desember

Bystyret ved konstitueringen i oktober 2015 - Klikk for stort bilde Petter Ingeberg Møtet begynner klokken 9 (NB) og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

SAKSLISTE (arkivnummer i parentes)

 • PS 17/98 Godkjenning av protokoll fra møte 7. november (2015/35821) 
 • PS 17/99 Budsjett 2018 / Handlingsprogram 2018 – 2021 (2017/3915)
  Formannskapet vedtok tirsdag 21. november sitt forslag til økonomiplan 2018–2021 og budsjett 2018 for Kristiansund kommune. Utgangspunktet for behandlingen var rådmannens forslag som ble offentliggjort 31. oktober. Formannskapets vedtak legges fram som innstilling når bystyret skal behandle saken 12. desember.  
  Budsjettforslaget balanserer med en brutto driftsramme på cirka 1,89 milliarder kroner, samt at det i tillegg følger et investeringsbudsjett på om lag 592 millioner kroner.
  I planperioden er det fortsatt stor oppmerksomhet på å utvikle en robust økonomi, som sikrer økonomiske handlefrihet og en sunn og god kommuneøkonomi. Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning.
  Kommunebudsjettet for 2018 viser fortsatt vekst, men utgiftsveksten og bruker-forventningene har de siste årene oversteget inntektsveksten. Dette balanseres i 2018 med optimalisering av organisasjonen og investeringer som gir strukturelle gevinster. Investeringsnivået er høyt. Dette fordi viktige satsinger innenfor barnehage, skole, kultur og teknisk infrastruktur er vedtatt og kommer til gjennomføring i perioden.  
  Politiske vedtak er innarbeidet i budsjettforslaget, og sentrale styringssignaler gjennom Statsbudsjettet er ivaretatt.  
  Økonomiplan 2018-2021 inneholder oppbygging av et disposisjonsfond på om lag 83 mill. kroner i løpet av perioden. Gjennom stram styring og god ressursutnyttelse skal målsetningen om å bygge buffer for uforutsette driftsutgifter og bidrag til egenfinansiering av investeringsprosjekter oppnås.  Trykk her for å se
  Saksfremlegget til formannskapet (PS 17/120)
  Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan m/vedlegg
  Formannskapets vedtak 21. november
 • PS 17/100 Eiermelding 2016 - Del 2 Eierberetningen (2017/3972)
  Saken gjelder behandling av Kristiansund kommunes eiermelding for 2016, del 2 Eierberetningen. Bystyret vedtok i 2015, gjeldende for 4-års perioden, eiermeldingens del 1 Eierpolitikken. Det tilrås at eiermeldingen tas til orientering.
 • PS 17/101 Omorganisering og effektivisering av enhet Kommunalteknikk (2016/3495)
  Saken gjelder omorganisering og effektivisering av Kommunalteknikk for å oppnå ønsket omstilling og nøktern ressursbruk for enhetens tjenester og service til innbyggerne. Dette i samsvar med bystyrets bestilling i desember 2016. I saken foreslås det en ny organisering og mer effektiv drift. Det tilrås at bystyret tar informasjon om omorganisering og effektivisering av Kommunalteknikk til orientering.
 • PS 17/102 Gravsted i Kristiansund kommune - framskriving av behov 2017 – 2037 (2016/3571)  
  Det tilrås at kommunens innbyggerne fritt kan fritt velge hvor i kommunen de ønsker å gravlegges dersom det er plass på det aktuelle gravstedet. Gravstedene har tilsammen tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet de nærmeste årene, men det må iverksettes tiltak for å møte det kommende behovet for nye graver. Dette innarbeides i kommende økonomiplaner. Kirkelig fellesråd har fokus på sanering av gamle kistegraver og tilrettelegging for å tilby urnegraver i navnede minnelunder ved alle gravstedene. Kirkelandet gravsted med krematorium defineres som kommunens sentralgravsted. Dette er også base for de ansatte ved gravstedene. Det er etablert en navnet minnelund på Kirkelandet gravsted. Denne tas i bruk i desember 2017. Det er ikke aktuelt med utvidelse av Nordlandet gravsted utover dagens regulerte område og det etableres ikke nytt gravsted i det området som er avsatt i Gløsvågen. Utvidelse av Frei gravsted ferdigstilles innen 2024. Det defineres et eget område ved Bolgen gravsted til urnegraver. Andre tiltak for å sikre fremtidig gravkapasitet kan være; Tilrettelegging av navnede minnelunder på alle gravsted og informasjon for å øke bruken av kremasjon generelt og på Frei spesielt hvor det i hovedsak benyttes kistegraver. Dersom antall kremasjoner øker blir det behov for utvidelse av kjølekapasiteten ved krematoriet. Det er muligheter til dette innenfor dagens bygningskropp. Kirkelig fellesråd anbefaler at det også etableres fryserom. Bystyret gjør endelig vedtak
 • PS 17/103 Gnr 31 bnr 4 - Draget friområde. Ekspropriasjon for gjennomføring av reguleringsplan (2017/34)  
  Saken gjelder erverv/ekspropriasjon av Friområdet på eiendommen gnr 31 bnr 4 på Draget i Kristiansund kommune. Området erverves med 50 % statlige midler. Det tilrås at kommunen erverver det angitte arealet på eiendommen gnr 31 bnr 4, til sammen 111.906,8 m2, for gjennomføring av reguleringsplan R-251. Videre at det begjæres skjønn til fastsetting av grunnpris/erstatning.
 • PS 17/104 Oversikt idrettslag og organisasjoner med avtaler om økonomisk tilskudd med Kristiansund kommune (2017/274)
  Saken gjelder en gjennomgang av tilskudds- og leieavtaler mellom kommunen og eksterne samarbeidsparter innen fysisk aktivitet og idrett. Arbeidet med å få oversikt over alle avtaler er nå avsluttet. Det er av stor betydning for alle parter at kommunen har en slik oversikt, ikke minst for å sikre at avtalene er likelydende. Det er også svært viktig at man har en rettferdig og lik behovsvurdering og behandling av idrettslag og/eller andre frivillige organisasjoner. Det arbeides kontinuerlig med å få alle avtaler tilpasset den nye standardmalen. Det arbeides også med å lage gode rutiner for inngåelse av nye avtaler. Det tilrås at bystyret tar saken til orientering.
 • PS 17/105 Søknad om fritak fra politiske verv i Kristiansund kommune - Trond Nikolaisen (SP) (2015/33135)
  Det tilrås at søknaden tas til følge. Det foreslås at Clas Emil Kjøl blir nytt fast medlem av bystyret og at vararekken forskyves tilsvarende. Bystyret må i tillegg velge nytt varamedlem til formannskapet; Nytt varamedlem i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester; Nytt varamedlem i Olje- og energiutvalget og nytt fast medlem i samarbeidsutvalget for Nordlandet barneskole.
 • PS 17/106 Søknad om fritak fra politiske verv i Kristiansund kommune - Magne Berg (KRF) (2015/33135)
  Det tilrås at søknaden tas til følge. Det foreslås at Laila Annica Indergaard blir nytt fast medlem av bystyret og at vararekken forskyves tilsvarende. Bystyret må i tillegg velge nytt fast medlem til Hovedutvalg helse, omsorg og sosial; Ny nestleder i Hovedutvalg helse, omsorg og sosial; Nytt fast medlem i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og nytt varamedlem i Havnerådet.
  PS 17/107 Politisk møteplan 2018 (2013/2503)
  Tradisjonen tro er det utarbeidet en oversikt over møtene i de forskjellige utvalgene i 2018. Positive erfaringer fra 2016 og 2017 gjør at det igjen forsøkes vedtatt en møteplan for hele året. Vedlagte plan omfatter altså politisk møteaktivitet i Kristiansund kommune for 2018. Det tilrås at de framlagte forslaget vedtas.
 • PS 17/108 Atlanten idrettspark og Atlanterhavsbadet - drift og utleie 2017 (ekstrasak)
  Saken gjelder drift og utleie av Atlanten idrettspark, spesielt Idrettshallen og Atlanterhavsbadet, til lag og organisasjoner. Oversikten viser at de kommunale idrettsanleggene er godt brukt, og utleien er økende både i Idrettshallen og i Atlanterhavsbadet. Utleieprisen til klubbene er basert på prisregulativet til kommunen, som vedtas årlig, og nivået på dette er på linje med eller under sammenlignbare anlegg. Med utbyggingen av nye Atlanten Idrettspark vil kommunen kunne gi et enda bedre og mer helhetlig tilbud til klubber og aktører som ikke har egne anlegg. Det tilrås at Bystyret tar oversikten til orientering.
 • RS 17/4 Opphør av signering av politiske møteprotokoller i Kristiansund kommune (Referatsak)

Trykk her for å se fullversjon av saksdokumentene.