Kortversjon av saksdokumentene til bystyrets møte tirsdag 28. mars

Bystyret ved konstitueringen i oktober 2015 - Klikk for stort bildeBystyret ved konstitueringen i oktober 2015 Petter Ingeberg Møtet begynner klokken 13 og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

ORIENTERING

 • Framtidas avfallsløsning, ved daglig leder i NIR Hilde Harstad.
 • Campus Kristiansund, ved prosjektleder Roland Mauseth.

 

SAKSLISTE (arkivnummer i parentes)

 • PS 17/25 Godkjenning av protokoll fra møte 28.02.2017 (2015/35821)  
 • PS 17/26 Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030 (2016/3447)  Det skal utarbeide ny kommuneplan. Første etappe blir ny samfunnsdel 2018-2030. I denne saken skal det vedtas planprogram som angir hvordan samfunnsdelen skal utarbeides, med framdriftsplan og opplegg for medvirkning. Det tilrås at bystyret vedtar det framlagte forslaget.  
 • PS 17/27 Vikan Eiendom AS - Fremtidig eierskap (2011/2261) Saken gjelder vurdering av fremtidig eierskap i Vikan Eiendom AS. Det er utarbeidet en avtale med Statoil ASA om erverv av deres aksjepost over tre år. Det tilrås at kommunen inngår avtale om overdragelse av aksjer i Vikan Eiendom AS med Statoil. Avtalen medfører at kommunen innen utgangen av 2019 erverver Statoils aksjepost i selskapet. Kjøpesummen er avtalt til maksimalt 62,7 mill. kroner, hvorav Vikan Eiendom AS kjøper egne aksjer for 15 mill. kroner. I samsvar med avtaleforslaget erverves aksjene over en periode på 3 år. Kjøpet finansieres med frie inntekter i investeringsregnskapet og/eller frie driftsinntekter.
 • PS 17/28 Tiltakspakke 2017 - Prioritering av midler (2016/3485)  
  Saken gjelder prioritering av tildelte engangstilskudd til kommunalt vedlikehold for 2017. Dette er ekstraordinære tiltaksmidler som skal stimulere til økt aktivitet og redusert arbeidsledighet som følge av problemene i oljenæringen. Kristiansund kommune er i to omganger tildelt til sammen 25,093 mill. kroner fra disse tiltaksmidlene, hvorav 7,3 millioner var brukt ved utgangen av 2016. Det tilrås at tiltaksmidlene fordeles slik:

 

Rammeområde

Tiltak

Beløp

Kommunalteknikk

Tiltak på kommunal vei inkl trafikksikkerhetstiltak

3.000.000

 

Reparasjon, oppgradering gatelys og asfaltering av Skolevegen på Rensvik

3.830.000

 

Rivning av den gamle Meløybrua

1.000.000

 

Innlandet skole – Drenering og etablering av kulvert

500.000

Eiendomsdrift

Innleie av registrerte arbeidsledige + materiell til maling ++

1.633.000

 

Nordlandet kirke – Fullføre arbeid med tak og beslag ihht tilstandsanalyse

4.100.000

 

Kirkelandet kapell – Fasade, pipe, tak

3.030.000

 

Dalegata 50 – Fullføre påbegynt fasaderehabilitering

1.000.000

 

J.P Clausens gt 5-7 – Vinduer, beslag, trapper etc

7.000.000

 

 • PS 17/29 Arbeidsgiverstrategi 2016-2022 (2016/3453) 
  Det tilrås at den framlagte strategien vedtas med de justeringer som ble gjort av Administrasjons- og likestillingsutvalget (ADMU) i møte 28. mars
 • PS 17/30 Evaluering av kommunens seniorplan/-ordning (2008/129)   
  Saken gjelder evaluering av kommunens seniorplan/-tiltak vedtatt av bystyret 16.02.16. Vedtaket har hatt en kostnadsbesparende effekt. Tilgjengelig tallmateriale kan samtidig tyde på at flere ansatte har gått av med AFP enn hva som ellers ville ha vært tilfelle. Rådmannens tilrådning var å videreføre gjeldende ordning. Administrasjons og likestillingsutvalget behandlet saken i møte 28. mars og vedtok følgende med 8 mot 7 stemmer: Kristiansund kommune viderefører sin seniorpolitikk, med senioravtaler fra fylte 62 år. Ordningen skal gjelde for arbeidstakere som er fast ansatt i kommunen uavhengig av stillingsprosent. For deltidsansatte gjelder tiltakene forholdsmessig. Lønnstilskuddet settes til 20.000 kroner for alle som omfattes av ordningen. Tilskuddet er pensjonsgivende. Antall fridager med opprettholdelse av full lønn settes til antall dager tilsvarende 20.000 kroner per år. Fridagene avvikles i løpet av avtaleperioden og kan ikke overføres til ny avtaleperiode. Avviklingen planlegges og avtales ved inngåelse av senioravtale, med sikte på å unngå inntak av vikar. Den ansatte kan velge mellom lønnstilskudd og fridager. Revidert ordning gjøres gjeldende fra 21.03.2017. Det gjennomføres evaluering av seniorordningen i begynnelsen av 2018.

REFERATSAK

 • RS 17/3 Høring av planprogram: Kommuneplanens arealdel 2011 - tilleggsbestemmelse om utnyttingsgrad (2017/994)

 

Trykk her for å se fullversjon av saksdokumentene.