Kortversjon av saksdokumentene til bystyrets møte tirsdag 3. oktober

Bystyret ved konstitueringen i oktober 2015 - Klikk for stort bilde Petter Ingeberg Møtet begynner klokken 9.00 (NB) og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles

09.00 – 13.00 Folkevalgtopplæring – Omdømme og medier v/Dagfinn Aasen (KS)

ORDINÆRT BYSTYREMØTE

ORIENTERING

 • Campus Kristiansund, ved prosjektleder Roland Mauseth.

SAKSLISTE (arkivnummer i parentes)

 • PS 17/42 Godkjenning av protokoll fra tidligere møter (2015/35821) 
 • PS 17/71 Innbyggerinitiativet "Søpla må ut av sentrum" (2014/236349)
  Saken gjelder fremmet innbyggerinitiativ etter kommunelovens § 39a der det er samlet inn underskrifter for å få bystyret til å omgjøre sitt vedtak om fremtidig plassering av omlastestasjon, gjenbrukshall og selvsorteringsanlegg på Hagelin. Rådmannen kan ikke se at det i innbyggerinitiativet fremkommer nye momenter som ikke er grundig belyst i den tidligere saksutredning og innstiller på at saken ikke tas opp til ny behandling
 • PS 17/72 Hyttneset næringsområde i Aure kommune – Intensjonsavtale (2017/2874)
  Saken gjelder inngåelse av en intensjonsavtale med Aure kommune for i fellesskap å utvikle Hyttneset næringsområde i Aure. Det tilrås at Kristiansund vedtar intensjonsavtalen slik den er fremlagt. Eventuelle utgifter som måtte påløpe inneværende år, innarbeides ved behandling av økonomirapport for 3. kvartal. Eventuelle utgifter for senere år innarbeides i økonomiplan 2018-2021.
 • PS 17/73 R-283 Ådalsgrenda, detaljregulering - 2. gangs behandling og sluttbehandling (2013/1871
  Hensikten med reguleringen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg ved Storbakken på Frei. Planområdet har et samlet areal på 58 daa, og det planlegges utbygging av inntil 40 boenheter. Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i plan- og bygningsrådet 17.11.2016 (sak 16/30), og ble enstemmig vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Fylkesmannen i Møre og Romsdal fremmet innsigelse til planforslaget ut i fra hensynet til barn og unge. Planmaterialet ble endret i henhold til kravet fra Fylkesmannen, og innsigelsen ble trukket 22.05.17. Det tilrås at bystyret vedtar det framlagte forslaget.
 • PS 17/74 Retningslinjer for trefellig mv. på kommunale veier – 2. gangs behandling (2013/1898) Formålet med retningslinjene er å sikre forutsigbarhet, god styring og lik behandling i saker om trefelling. Det er av den grunn ønskelig med et regelverk på dette feltet. Det tilrås at bystyret vedtar det framlagte forslaget.
 • PS 17/75 Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister (2016/2330)
  Saken gjelder lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. I forslag til forskrift fremkommer kriterier for opphold, samt krav til å stå på venteliste til tjenestetilbudet. Saken har tidligere vært behandlet i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial, og har vært lagt ut på høring. Det er kun innkommet en høringsuttalelse – fra Eldrerådet. Eldrerådet slutter seg i all hovedsak til forslaget til forskrift. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial tilrår at bystyret vedtar forslaget til lokal forskrift.
 • PS 17/76 Oppheving av bystyresak 10/34 og 11/08 forvaltningsrevisjon (2008/3148)
  Det vises til møte i kontrollutvalget 5. september hvor avslutning av sak om forvaltningsrevisjon i sak om oppføring av molo på Frei ble etterlyst. Kontrollutvalget viser til at sakene tilknyttet eiendommen nå enten er ferdigbehandlet (molo og naust), og at den resterende sak om gangvei snart kommer til behandling. Videre at saken er gjennomgått både av fylkesmann og sivilombudsmann. Sak om forvaltningsrevisjon har etter kontrollutvalgets syn gjennom dette blitt overflødig og kontrollutvalget ber derfor rådmannen om å fremme sak til bystyret om å oppheve vedtakene i bystyresakene 10/34 pkt nr 3 og 11/08 slik at denne restansen kan strykes fra listen over saker som mangler oppfølging.
 • PS 17/77 Retningslinjer for kunst i offentlige rom i Kristiansund kommune (2017/619)
  Saken gjelder etableringen av retningslinjer for kunst i offentlige rom i Kristiansund kommune, samt etableringen av et ansvarlig kunstnerisk utvalg og et fond for kunst i offentlige rom. Det tilrå at kommunen oppretter et utvalg for kunst i offentlige rom med mandat, retningslinjer, sammensetting og organisering slik dette framgår av saken. Videre at kommunen oppretter et fond for kunst i offentlige rom med organisering og finansiering slik som foreslått i saken. 3. Kostnadene ved finansieringen av kunstutvalget innarbeides årlig i kommunens økonomiplan, og ansvaret for å administrere ordningen legges til Kulturenheten.
 • PS 17/78 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til lokal militær skjønnsnemnd for inneværende valgperiode (2015/33135)
  Bystyret skal oppnevne 2 faste medlemmer med vara.
 • PS 17/79 Oppnevning av nytt varamedlem til eldrerådet (2015/33135)
  Saken gjelder oppnevning av nytt varamedlem til eldrerådet etter dødsfall
 • PS 17/80 Søknad om fritak fra politiske verv i Kristiansund kommune - Kjell Bjarne Dahl (R) (2015/33135)
  Saken gjelder behandling av søknad om fritak fra alle politiske verv pga. flytting til annen kommune. Det tilrås at Kjell Bjarne Dahl fritas fra alle sine kommunale verv fra 3. oktober 2017 og ut perioden. I forbindelse med fritaket gjøres følgende endringer og nyvalg gjeldende for resten av valgperioden 2015 - 2019: Til nytt fast medlem av Rødt i bystyret velges Torill Brunsvik og vararepresentantrekken forskyves. Bystyret må i tillegg oppnevne nytt varamedlem i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.
 • PS 17/81 Fritak fra politisk verv i Kristiansund kommune - Anton Monge (H) - valg av ny leder i olje- og energiutvalget (2015/33135)
  Det tilrås at Anton Monge (H), etter søknad, får fritak for vervet som leder av olje- og energiutvalget resten av valgperioden. Ny leder velges av bystyret

Trykk her for å se fullversjon av saksdokumentene.