Kortversjon av saksdokumentene til bystyrets møte tirsdag 7. november

Bystyret ved konstitueringen i oktober 2015 - Klikk for stort bilde Petter Ingeberg Møtet begynner klokken 13 og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

SAKSLISTE (arkivnummer i parentes)

 • PS 17/42 Godkjenning av protokoll fra tidligere møter (2015/35821) 
 • PS 17/83 Finans- og gjeldsforvaltning 3. kvartal 2017 (2017/1402)
  Saken gjelder rapportering etter kommunens finansreglement for 3. kvartal 2017. Det rapporteres ikke avvik i finans- og gjeldsforvaltningen.
 • PS 17/84 Økonomirapport 3. kvartal – Driftsbudsjett (2017/1402)
  Formålet med kvartalsrapporten er å gi et bilde av kommunens økonomiske situasjon ved utgangen av september, samt anslå forventet resultat ved årsslutt. Regnskapsstatus per utgangen av september viser et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på 20,5 mill. Det anslås at samlet merforbruk ved utgangen av året, blir på 4,9 mill. og skyldes i hovedsak stort press og høye utgifter innen pleie og omsorgstjenester. Det tilrås at rapporten tas til etterretning. Budsjettjusteringer gjennomføres slik disse fremkommer i rapporten.
 • PS 17/85  Økonomirapport 3. kvartal 2017 - Investeringsbudsjett (2017/1402)
  Kommunen har i år en total budsjettramme for investeringer på 701,4 mill. Det er pr. 30. september gjort netto investeringer for ca 207 mill. Det betyr at 32 % av midlene i 2017 er benyttet. Det tilrås at rapporten tas til etterretning med følgende justeringer: Budsjett for følgende prosjekter justeres ned: Overføringsanlegg til renseanlegg 56 mill., Parkering og plass for sjåføropplæring 7 mill., Nerdalen avløpsrenseanlegg 14 mill., Opparbeiding ny tomt renovasjon 10 mill., Nytt driftsbygg renovasjon 8 mill., Biler maskiner renovasjon 1 mill., Avløp Sjursvika – Jutvika inkl. p. stasjon 4 mill., Karihola barnehage 25 mill., Ny barnehage på Nordlandet 70 mill., Atlanten stadion 20 mill., Rokilde – ombygging til omsorgsboliger 15 mill., Nye boliger funksjonshemmede Godhaugen 10 mill. Sum foreslåtte reduksjoner er 240 mill. Av dette er ekstraordinær nedbetaling av lån 210 mill. og redusert momskompensasjon 30 mill. kroner. Det overføres 1 mill. til riving av den gamle Meløybrua, samt 1 mill. til opparbeidelse boligtomter, fra prosjekt Overføringsledninger til renseanlegg. Det overføres 1,2 mill. kroner til flytting av vannledninger ved truckstopp i Sødalen, fra prosjekt nødvann/krisevann – materiell og ombygging. Fra prosjekt Nødvann/krisevann, overføres til Port Arthur området – ny vannledning 0,5 mill. kroner, og til Storvatnet – oppgradering av vannbehandlingsanlegget 1,5 mill. kroner.
 • PS 17/86 Godkjenning av fremforhandlet avtale – legevaktsamarbeid (2010/657)
  Saken gjelder formell godkjenning av ny avtale om kostnadsfordeling m.v. for Averøy, Gjemnes, Kristiansund og Tingvoll om legevaktsamarbeid. Det foreslås at utgiftene til ordningen fordeles pr. innbygger i deltakerkommunene. I tillegg skal Averøy, Gjemnes og Tingvoll betale et påslag tilsvarende 2,5% av brutto budsjettert driftskostnad til Kristiansund. Påslaget skal dekke pensjon, overhead og internfakturering som påløper Kristiansund kommune. Det tilrås at den framlagte avtalen vedtas
 • PS 17/87 Endring av vedtekter for SFO (2017/1731)
  Vedtektene for SFO foreslås endret på følgende punkter: Opptak, foreldrebetaling, skoleskyss, oppsigelse, sommerferie og endringer av vedtektene (ikrafttreden). De fleste av endringene er mindre endringer for å passe bedre med gjeldende praksis og for å samkjøre med barnehagenes vedtekter. Hovedutvalget foreslår at rådmannens forslag med de tillegg som ble vedtatt av hovedutvalget blir vedtatt.
 • PS 17/88 Omdisponering av midler til Kunstisbanen 2017 (2013/1086)
  Saken gjelder inndekning av økte utgifter for Atlanterhavsbadet ved mottak av varme fra kunstisbanen. Det tilrås at avsatte midler på kr 150 000 i 2017 for å gi tilbud til på kunstisbanen barn og unge alle hverdager i sesongen omdisponeres til å dekke merkostnader i 2017. Økte kostnader for i 2018 innarbeides i ny økonomiplan.
 • PS 17/89 1008 - 67572 - Vågeveien 4 - Servicetorget - Ombygging til kontorlokaler Søknad om utvidelse av prosjektets investeringsramme  
  Prosjekt Vågeveien 4, Servicetorget, er ferdigstilt og ble tatt i bruk 1. september. Bygget fra 1950 er revet ned til konstruktiv betong, renovert og bygd opp igjen, slik at i dag framstår som et moderne og framtidsrettet kontorbygg med tilnærmet TEK 10 standard. Denne saken gjelder søknad om tilleggsmidler til sammen 1,95 mill. hvorav 1,25 mill for å få realisert innredning av resterende areal i 5. etasje til flerbruksrom, møterom, konferanserom og nytt beredskapssenter med nødstrøm og IKT løsninger for krisesituasjoner. 0,7 mill i antatte uforutsette merkostnader (kostnadsoverskridelser). (Saken behandles av Bygge– og Eiendomsforvaltningsutvalget 6. november – Innstillingen fra utvalget ettersendes
 • PS 17/90 Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt (2017/3654)
  Enkelte eiere av eiendommer i kommunen kan være i en situasjon som tilsier at det kan søkes om betalingsutsettelse etter eiendomsskattelovens § 25 eller at det vil være «særdeles urimelig» å innkreve skatten etter eiendomsskattelovens § 28. Det tilrås at de framlagte retningslinjene vedtas og at Formannskapet behandler søknader etter § 28 i eiendomsskatteloven med grunnlag i disse retningslinjer.
 • PS 17/91 Retningslinjer for trefelling mv. på kommunale veier – 2. gangs behandling (2013/1898)
  Formålet med retningslinjene er å sikre forutsigbarhet, god styring og lik behandling i saker om trefelling. Det er av den grunn ønskelig med et regelverk på dette feltet. Forslag til retningslinjer har vært til høring og det kom ingen merknader. Det tilrås at bystyret vedtar det framlagte forslaget.
 • PS 17/92 Miljøgebyr oppfølging og utferdigelse, kommunal håndheving etter politivedtektenes § 8-3 (2008/2241)
  Saken gjelder kommunal håndhevelse etter politivedtektenes § 8-3, utferdigelse av miljøgebyr for ikke å overholde vedtektenes § 3-4 (sikkerhetstiltak til vern for publikum i forb med div arbeid), 4-1 (snø og is fra tak), 4-3 (renhold av fortau), 4-4 (snørydding av fortau), 4-5 (strøing av glatt fortau), 5-1 (hindre tilgrising) og 5-2 (avfall i forb med arrangement). Kristiansund kommune kan ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. Det foreslås at Kristiansund Parkering AS delegeres oppgaven.
 • PS 17/93 Lokalisering av campus Kristiansund (2017/3475)
  Campus Kristiansund skal lokaliseres i sentrum og kommunen skal velge tomt. Campus skal ha plass til studenter på høyskolen, studenter på fagskolen, regionale vekst- og innovasjonsmiljøer, forskningsmiljøer osv. Flere aktuelle lokaliseringer er vurdert ut fra egnethet, utvidelsesmuligheter, virkning for byutviklingen, forutsigbarhet for planprosessen mm. Formannskapet tilrår at bystyret slutter seg til planene om etablering av campus i sentrum. Ut fra foreløpige vurderinger kan både «Kongens Plass», «Kirktomta» og «Devoldholmen-området» være aktuelle. Bystyret ber om at det gjøres grundigere vurderinger av alternativene i lys av arbeidet med ny sentrumsplan.
 • PS 17/94 Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030 (2016/3447)
  Kommuneplanens samfunnsdel har vært på høringsrunde, og skal nå vedtas av bystyret. Det tilrås at den framlagte planen vedtas. Videre at samfunnsdelen skal være styrende for all kommunal virksomhet i planperioden. Mål og tiltak for gjennomføring skal konkretiseres i handlingsprogrammet og andre plan- og styringsdokumenter.
 • PS 17/95 Endring i ekteskapsloven - kommunale vigsler (2016/2466)
  Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven som innebærer at vigselsmyndighet og ansvar for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres til kommunene. Lovendringen trer i kraft 1. januar. Det tilrås at ordfører, varaordfører, rådmannen og kommunedavokaten gis vigselsmyndighet. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide retningslinjer. Grunntilbudet for kommunale vigsler i Kristiansund gjelder for egne innbyggere, personer som ikke er bosatt i Norge og tilbys innenfor ordinær arbeidstid. I tillegg skal det legges til rette for et utvidet tilbud for vigsler for innbyggere i andre kommuner og utenfor ordinær arbeidstid samt fast vigselsrom. Prisene innarbeides i kommunens betalingsregulativ. Ordningen skal evalueres etter ett år
 • PS 17/96 Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak - etablering av SLT-koordinator
  Saken gjelder etablering av koordinator for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT-koordinator) i samarbeid med Møre og Romsdal politidistrikt. Det tilrås at kommunens søker om tilskudd til etablering av SLT-koordinator i en treårsperiode fra 2018 - 2020. Kommunens egenandel er 600 000 på årsbasis og innarbeides i økonomiplanen. Prosjektet evalueres hvert år og vurderes videreført etter 2020 hvis forholdene ligger til rette for det.

Trykk her for å se fullversjon av saksdokumentene.