Kortversjon av saksdokumentene til bystyrets møte tirsdag 9. mai

Bystyret ved konstitueringen i oktober 2015 - Klikk for stort bilde Petter Ingeberg Møtet begynner klokken 13 og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

ORIENTERING

 • Nordic Light Events As Prosjekt "Fotobyen" ved styreleder Lars Liabø og daglig leder Ingunn Strand.

SAKSLISTE (arkivnummer i parentes)

 • PS 17/25 Godkjenning av protokoll fra møte 23.03.17 og 02.05.17 (2015/35821)  
 • PS 17/32 Økonomirapport 1. kvartal 2017 Investeringsbudsjett (2017/1402)
  Saken gjelder økonomirapportering på vedtatt investeringsbudsjett for 2017 per 1. kvartal, totalt 701 355 000 kroner. Det tilrås at rapporten tas til etterretning med følgende justeringer: Skolegata 12-14 innarbeides i økonomiplan 2017-2020, år 2018 med 48,8 mill. kroner finansiert med private innskudd tilsvarende; Budsjett for prosjektet Nye Boliger Bekkefaret 12 økes med 1,7 mill. kroner, som finansieres med økt tilskudd fra Husbanken på 1,7 mill. kroner; Budsjett for prosjektet Tollåsenga – P. Bendixens gate 39 – ombygging til omsorgsboliger økes med 20 mill. kroner, som finansieres med 20 mill. kroner i tilskudd fra Husbanken. Formannskapet vedtok rådmannens tilrådning 25. april.
 • PS 17/33 Økonomirapport 1. kvartal 2017 – Driftsbudsjett (2017/1402)
  Formålet med kvartalsrapporten er å gi et bilde av kommunens økonomiske situasjon ved utgangen av mars, samt anslå forventet resultat ved utgangen av året. Hovedpunktene i kvartalsrapporten er at; Utgifter til utskrivingsklare pasienter har økt betydelig sammenlignet med samme periode i fjor. Avvikling av plasser ved Rokilde sykehjem har medført at pasienter har i større grad har blitt liggende på sykehus etter at de er ferdigbehandlet. Det anslås en merutgift på 9,0 mill. kroner ved utgangen av året; Skatt og rammetilskudd viser ved utgangen av mars en mindreinntekt; Det er usikkert hva utbyttet fra NEAS vil bli i forhold til budsjettet på 2,0 mill. kroner. Utbyttet i 2016 ble på 1,5 mill. kroner; Regnskapet for rammeområdene viser per utgangen av mars et samlet merforbruk på 14,5 mill. kroner. Dette tilsvarer 99,9 % i forhold til periodisert budsjett. 9 rammeområder har et positivt budsjettavvik, mens 8 rammeområder har negativt avvik. De periodiserte avvikene for de enkelte rammeområdene skyldes i stor grad at budsjettene ikke er periodisert nøyaktig nok, spesielt gjelder dette på inntektssiden. Flere store refusjonsinntekter regnskapføres ofte to ganger i året og er ikke fanget godt nok opp i periodiseringen av budsjettet. Det er rammeområdene 32 Hjemmetjenester, 36 Bo og habilitering som har de største økonomiske utfordringene.
  Det tilrås at rapporten tas til etterretning og at budsjettjusteringer gjennomføres slik disse fremkommer i økonomirapporten. Formannskapet vedtok rådmannens tilrådning 25. april.
 • PS 17/34 Investeringsbudsjett - Avstemming per 31.12.2016 for tidligere vedtatte ikke gjennomførte prosjekter (2017/1317)
  I henhold til nasjonal veileder utgitt av Kommunal og Regionaldepartementet skal budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, tas med i årsbudsjettet for påfølgende år. Enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en budsjettregulering. Rådmannen foreslår å overføre prosjekter for brutto 362,4 mill. kroner. Det tilrås at forslaget til avstemt budsjett for tidligere vedtatte, ikke gjennomførte investeringsprosjekter pr 31.12.2016, vedtas slik den fremkommer av saksutredningen og at nødvendige budsjettjusteringer gjennomføres i samsvar med oversikten. Formannskapet vedtok rådmannens tilrådning 25. april.
 • PS 17/35 Finans- og gjeldsforvaltning 1. kvartal 2017 (2017/1402)
  Saken gjelder rapportering etter kommunens finansreglement for 1. kvartal 2017. Det rapporteres ikke avvik i finans- og gjeldsforvaltningen og det tilrås at rapporten tas til etterretning. Formannskapet vedtok rådmannens tilrådning 25. april.
 • PS 17/36 Konserndannelse av Nordmøre Energiverk AS (2017/1590) Neas har jobbet med en selskapsstrategi for 2016-2020. I tillegg er det vedtatt endringer av energiloven fra 2021, som setter krav til funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og øvrig virksomhet i et nettselskap. Styret for NEAS foreslår å etablere et nettselskap og et markedsselskap, som eies av et morselskap. Morselskapet har alle fellesfunksjoner (personal, lønn, økonomi, HMS, innkjøp og administrasjon), nettselskapet har monopolvirksomheten og markedsselskapet har kraftsalg, kraftproduksjon og bredband. Det tilrås at bystyret gir sin tilslutning til en konsernetablering av Nordmøre Energiverk AS. Det tas sikte på at konsernetableringen vil ha effekt fra 1. januar 2018.
 • PS 17/37 Søknad fra Læringsverkstedet om drifts- og kapitaltilskudd til utvidelse av Blåtoppen barnehage (2012/78)
  Læringsverkstedet har 150 barnehager, 12000 barn og 4000 ansatte og er en av Norges største private barnehagekjeder. Læringsverkstedet eier og driver tre barnehager i Kristiansund etter at de kjøpte opp selskapet Arena barn i 2016. Dette gjelder barnehagene Blåtoppen, Atlantis og Draget. Læringsverkstedet har søkt kommunen om drifts- og kapitaltilskudd for utvidelse av Blåtoppen barnehage. Læringsverkstedet har ikke konkretisert utvidelsen i sin søknad, men ønsker å gjøre det i dialog med kommunen. Blåtoppen har pr i dag 63 plasser fordelt på 6 avdelinger, 3 for storbarn og 3 for småbarn.  
  Det er i dag overkapasitet på barnehageplasser i kristiansund og for å unngå ytterligere overkapasitet anbefaler rådmannen at søknaden avslås.
 • PS 17/38 Byen som regional motor - søknad om tilskudd for 2017 (2015/10653) Fylkeskommunens utviklingsprogram «Byen som regional motor» er opprettet for å styrke Ålesund, Molde og Kristiansund til å fylle sine roller som regionsenter og vekstmotorer i hver sin region. For 2017 har fylkestinget bevilget 25 mill. kroner til programmet som byene kan søke tilskudd fra. Programmet er planlagt videreført på samme nivå for årene 2018 – 2020.
  Det tilrås at kommunen søker om tilskudd til gjennomføring av følgende prosjekter: Sentrum17 – fysisk opprusting av byrom i sentrum; Sykkel i by – tilrettelegging for økt sykkelbruk; Kulturutvikling; Campus - utvikling av masterplan; Vågen (Kranaskjæret, Kulturfabrikken, Gassverktomta). I tillegg ønsker Kristiansund kommune at det settes i gang to fellesprosjekter i regi av fylkeskommunen til kollektivsatsing samt regionale IKT- løsninger/Smarte byer. Kommunen skal utarbeide egen prosjektplan for Byen som regional motor (BRM) for perioden 2017 – 2020. Prosjektplanen legges til grunn for kommunens handlingsprogram og budsjett for 2018 – 2020, og for søknader om tilskudd fra BRM i påfølgende år. Rådmannen gis myndighet til å omsøke nye prosjekt så lenge egenfinansieringen er innen vedtatt budsjett. Formannskapet vedtok rådmannens tilrådning 25. april.
 • PS 17/39 R-290 VEISERVICEANLEGG I BOLGA – sluttbehandling (2016/1341)
  Det foreslås etablert et veiserviceanlegg for tyngre kjøretøy i Bolga. Planen omfatter døgnhvileplass for om lag 15 tunge kjøretøy og fasiliteter til overnatting, hvile og matservering. Det planlegges også etablering av en drivstoffstasjon. Det opplyses at det er sterkt behov for slike stasjoner. Døgnhvileplassen blir en del av det nasjonale veiservicenettet og blir skiltet av vegvesenet. Det er inngått avtale mellom vegvesenet og tiltakshaver om etablering av veiserviceanlegget. Det er av tiltakshaver opplyst at anlegget må stå klar til drift 1. mars 2018. Reguleringsformålene er kombinert bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. I saken til plan og bygningsrådet tilrås det at forslag til detaljregulering for «Veiserviceanlegg i Bolga», vist på plankart datert 6.4.17, og bestemmelser datert 24.04.17 vedtas. Innkomne merknader/protester i den grad disse ikke er etterkommet, tas ikke til følge. (Saksframlegg og vedtak fra Plan- og bygningsrådets behandling 04.05.2017 ettersendes.)
 • PS 17/40 Oppnevning av vararepresentant fra Kristiansund kommune til representantskap for IKA Møre og Romsdal (2015/33135)
  Bystyret skal oppnevne en vararepresentant fra til representantskap for IKA Møre og Romsdal. Bystyret foreslår selv hvem som skal være representanten.
 • PS 17/41 Oppnevning av to medlemmer og to varamedlemmer til lokal militær skjønnsnemnd for inneværende valgperiode (2015/33135)
  Bystyret skal selv foreslå og oppnevne to medlemmer og to varemedlemmer til lokal militær skjønnsnemnd. Oppnevningen gjelder for inneværende valgperiode.

Trykk her for å se fullversjon av saksdokumentene.