Kortversjon av saksdokumentene til formannskapets møte tirsdag 13. juni

Klikk for stort bilde Petter Ingeberg Formannskapets møte starter klokken 10.00 (merk tiden) og holdes i formannskapssalen på rådhuset. Fra klokken 09.00 er det møte i Administrasjons og likestillingsutvalget i Formannskapssalen. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

ORIENTERINGER

 • Kl. 10.00 Heidi Iren Wedlog Olsen, Kultursjef Møre og Romsdal Fylkeskommune om kultur og kreative næringer, Trender, Hva gjøres, hvorfor og hva er resultatet?, Tanker om veien videre
 • Kl. 10:45 Eigunn Stav Sætre, Kultursjef Kristiansund kommune,  Kultur og kreative næringer i Kristiansund – mulighetsrommet
 • (Kl. 11:30 Lunsj)
 • Kl. 12:00 Orientering Vindel AS ved daglig leder Asgeir Bahre Hansen
 • Kl. 12:30 Kort orientering om møteserien #Kristiansundsløftet 2017 v/ Næringskoordinator Bente W Frantzen

SAKLISTE

 • PS 17/64 Godkjenning av protokoll fra møte 21.03 og 06.06.2017 (2015/35924)
 • PS 17/65 Kommunalt næringsfond - Nettverksbygging og nye markedsmuligheter - Ocean Network (2017/1504)
  Ocean Network har endret strategien fra olje og gass til havrom med det samme formål som sist: Markedsføring av regionen som lokasjon for havromsrelaterte prosjekter. Ny strategi krever aktiviteter/prosjekter for å åpne nye markedsmuligheter. Det er dette det søkes støtte til. Det tilrås at søknaden imøtekommes med inntil 150 000 kroner, maks. 50% av godkjent budsjett på 300 000 kroner, for prosjektet «Nettverksbygging og nye markedsmuligheter» Medlemsbedriftenes egenandeler går inn som egenfinansiering.
 • PS 17/66 Kommunalt næringsfond - Nordic Light Events AS - Forstudie bedriftsnettverk kreative næringer (2017/1503) Nordic Light Events AS søker næringsfondet om støtte til oppstart av forstudie for bedriftsnettverk for kreative næringer i Kristiansund. Det tilrås at søknaden imøtekommes med inntil 146 400 kroner, maks. 46,4% av godkjent
 • Kostnadsplan.
 • PS 17/67 Kommunalt næringsfond - Markedsføring og tilrettelegging av Kronullfabrikken - Kronull Eiendom AS (2017/1494) 
 • Kronull Eiendom AS søker støtte til et prosjekt der hensikten er å etablere et innovativt kontorfellesskap i Kronullfabrikken med tilgang til eget "makerspace" som kan benyttes av leietakere, næringslivet og utdanningsmiljø. Formålet med etableringen er å bidra til å skape et innovativt delingsmiljø mellom næringer i regionen og for gründere. Det tilrås at søknaden imøtekommes med inntil 100 000 kroner, maks. 50% av godkjent kostnadsplan. Det forutsettes at det rapporteres på godkjent budsjett og at resterende 50% finansieres opp med egne midler.
 • PS 17/68 Kommunalt næringsfond Atlanterhavsspelet - Teaterhjelpa i Møre og Romsdal (2017/1476)
 • Atlanterhavsspelet søker støtte til en helaftens teaterforestilling lokalisert på en velegnet plass i umiddelbar nærhet til Atlanterhavsvegen. Historien formidler vår kulturarv og omhandler det norske kystlivet på midten av 1800-tallet. Gjennom prosjektet ønsker søker å skape opplevelser, samhørighet, entusiasme og bygge identitetsfølelse. Denne piloten er første steg som skal stimulere og utvikle næringsvirksomhet i regionen. Det tlrås at Teaterhjelpa i Møre og Romsdal innvilges 40 000 kroner til pilotprosjektet
 • Atlanterhavsspelet. Tildelingen forutsetter at prosjektet fullfinansieres og piloten
 • gjennomføres.
 • PS 17/69 Kommunalt næringsfond - Høytrykken opplevelsessenter og restaturant (2017/1486)  Saken gjelder søknad om midler til markedsundersøkelse av restaurantmarkedet i Kristiansund, samt analyse av prosjekt Høytrykken restaurant og opplevelsesenter, som kulturaktør, reiseliv og nye kundegrupper. Søknad om midler til konsulentbruk for å finne en troverdig investeringskalkyle for bygging av Høytrykken. ( Norconsult) Dette inkluderer også etablering av kontakt med Enova for prosjektering av lavenergibygg, samt utrede evt tilskudd derfra. Det tilrås at Grip Shipping innvilges inntil 60 000 kroner til gjennomføring av markedsanalyse/utviklingsprosjekt Høytrykken som reiselivsaktør, maksimalt 50% av godkjent kostnadsplan
 • PS 17/70 Kommunalt næringsfond - Undervisningsplan.no - Undervisningsplattform for lærere (2017/1505)
 • Undervisningsplan.no ønsker å tilby årsplaner og komplette undervisnings- og vurderingsopplegg for hele grunnskoleløpet. Årsplanene gir lærerne ei langsiktig plan, og lærerne får kvalitetssikrede, helhetlige og brukervennlige undervisningsopplegg for hele året, i alle fag, på alle trinn. De skal være nyskapende, kommunisere med samfunnet, og baseres på reell fag- og forskningskompetanse. Vurderingsmetodene skal basere seg på VFL (Vurdering for læring) og skal være innbakt i alle undervisningsopplegg. Målet er å
 • lansere tjenesten før skoleåret 2018. Det tilrås at Undervisningsplan.no v/ Karen Wiik, tildeles støtte, begrenset oppad til 50 000 kroner, (maksimalt 50% av kostnaden på det aktuelle prosjektet) for å sikre god planlegging for hvordan den tekniske løsningen for undervisningsplan skal realiseres.
 • PS 17/71 Kommunalt Næringsfond - Markedsundersøkelse etablering av biomasseanlegg - Bio Cluster (2017/1485)
 • Bio Cluster AS søker støtte til et større utviklingsprosjekt hvor man ser på muligheten for å utvikle et nytt industrielt konsept for utvinningspotensialet av norsk kystskog ved å utvinne biomasse som kan utnyttes til framstilling av fôrråvarer og en rekke andre produkter. Dette prosjektet har som formål å avdekke markedsmulighetene for de ulike segmentene, samt gjennomføre kartlegging av investorer og en investeringsanalyse, som tilsammen vil gi grunnlag for eventuell videreføring til et pilotprosjekt. Det tilrås at søknaden imøtekommes med inntil 150 000 kroner maks 50% av godkjent kostnadsplan, for å gjennomføre markedsundersøkelse samt kartlegging av investorer og gjennomføring av en investeringsanalyse. Tildelingen godtar egne timer inn som egenandel, 600 kr/t. Timelister ført i henhold til vedtektene kreves.
 • PS 17/72 Regnskap 2016 Kristiansund Havnekasse (2017/1317)
 • Regnskapet for havnekassen er avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 616.495,-. Merforbruket skyldes at salgs- og leieinntektene har blitt betydelig redusert fra 2015 til 2016. Selskapet har fortsatt disposisjonsfond. Revisor har revidert regnskapet og funnet at det er avlagt i samsvar med gjeldende lov og forskrifter. Det tilrås at regnskapet godkjennes
 • PS 17/73 Regnskap Kristiansund kommune 2016 (2017/1317)
 • Regnskap for 2016 viser balanse, etter at 32,7 mill. av regnskapsmessig merforbruk fra 2013 og 2014 er dekket inn, og betyr i praksis at kommunen kan meldes ut av ROBEK. Tjenesteområdene har samlet et forbruk utover budsjett, som i hovedsak reflekteres i økt tjenestetilbud til innbyggerne og øvrige brukere. Regnskapet er ifølge revisors beretning, med unntak av ett forbehold, avlagt i samsvar med lov og gjeldende forskrifter, og i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Det er utarbeidet en årsrapport som behandles i egen sak. Det tilrås at regnskapet godkjennes. Premieavvik på pensjon, kr. 21.401.000, føres over 7 år. Inndekking av merforbruk i investeringsregnskapet, 10,245 mill. kroner, skjer gjennom bruk av frie inntekter fra salg av eiendom mv. i 2017. Det gjennomføres tilsvarende budsjettjustering i 2017. Bystyret styrker, som signalisert i 2016, de rammeområder som leverte bedre resultat enn rapportert i 3dje kvartal med de beløp som fremkommer at tabell i saksutredningen. Nødvendige budsjettjusteringer gjennomføres tilsvarende.
 • PS 17/74 Årsrapport 2016 for Kristiansund kommune (2017/1317) Årsrapporten er et produkt av stor innsats fra enheter og ansatte i hele organisasjonen, og rådmannen mener at den på en grundig måte oppsummerer aktiviteten i året som har gått, og kommenterer måloppnåelse og avvik i forhold til det budsjett bystyret vedtok for 2016. I årsrapporten er det videreført et fokus på strategi og fremtidsutfordringer, knyttet opp mot andre vedtatte styringsdokumenter i kommunen. Dette kommer i tillegg til rapportering på økonomi og måloppnåelse. Rapporten bygger videre på den struktur som er etablert, blant annet tilpasset krav til oppbygging innført for statlige virksomheter. Det tilrås at rapporten godkjennes
 • PS 17/75 Overskridelser i budsjett ved bygging av hall over kunstisbanen - søknad om tilleggsfinansiering (2013/1086)
 • Saken gjelder søknad fra Atlanten Kunstis AS (AKAS) om tilleggsfinansiering på 9 mill kr. som følge av ikkebudsjetterte merkostnader ved grunnarbeidene for oppsetting av plasthall. Rådmannen foreslår at merkostnadene må fordeles på samme måte som tidligere med 36,7% fra Kommune og fylkeskommunen og 26,6% fra Sparebank 1 Nordvest. Det er ikke avklart om de andre partene vil bidra med sin andel. AKAS informerte bystyret i januar om at uforutsette utfordringer med grunnarbeidene ville medføre store merutgifter til sikring av fundamenter til stålkonstruksjonene. Merutgiftene har steget fra budsjetterte 2,1 til 12,4 mill kr. I tillegg har AKAS innarbeidet løsninger for å etablere sikre rømningsveier fra hallen slik at det kan holdes konserter for inntil 10.000 personer (ekstrakostnad på ca 2 mill). AKAS opplyser at de gjennom egenaktivitet og andre reduksjoner har redusert behovet for tilleggsfinansiering til 8,5-9 mill kr som de nå ber om tilleggsfinansiering til fra kommunen og fylkeskommunen. Det tilrås at AKAS innvilges et årlig tilskudd over 10 år på kr 575.000 til å dekke merkostnadene på et ekstra innvilget lånetilsagn på inntil kr 4.500.000 til å dekke påløpte merutgifter ved bygging av hall. Kostnaden søkes innarbeidet i budsjettjustering tredje kvartal 2017 og innarbeides i økonomiplanen fra 2018. 2. Tilskuddet forutsetter kommunalt innsyn og kontroll av prosjektet, alle juridiske dokumenter, anbud, kontrakter, regnskap, utredninger og kostnadsberegninger. 3. Tilskuddet forutsetter at 10% av overskuddet fra individuelle arrangement som konserter o.l. brukes til nedbetaling av lånetilsagnet fra kommunen under lånets løpetid.
 • PS 17/76 Utvikling av Atlanten Idrettspark – Saksdokumenter ettersendes (2015/32016)
 • PS 17/77 Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030, høring og offentlig ettersyn – Saksdokumenter ettersendes (2016/3447)

REFERATSAKER                                                                                                   
Høringer      

Andre referatsaker                                                                                                    

Trykk her for å se fullversjon av saksdokumentene til formannskapet.