Kortversjon av saksdokumentene til formannskapets møte tirsdag 15. august

Formannskapet oktober 2015-2 - Klikk for stort bildeFormannskapet oktober 2015-2 Petter Ingeberg Formannskapets møte starter klokken 13.00 og holdes i møterommet på 3. etg på rådhuset. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

 • PS 17/79 Godkjenning av protokoll fra møte 13.06.2017 (2015/35924)
 • PS 17/80 Kommunalt næringsfond Atlanterhavsspelet - Teaterhjelpa i Møre og Romsdal (2017/1476). Atlanterhavsspelet søker støtte til en helaftens teaterforestilling lokalisert på en velegnet plass i umiddelbar nærhet til Atlanterhavsvegen. Historien formidler vår kulturarv og omhandler det norske kystlivet på midten av 1800-tallet. Gjennom prosjektet ønsker søker å skape opplevelser, samhørighet, entusiasme og bygge identitetsfølelse. Denne piloten er første steg som skal stimulere og utvikle næringsvirksomhet i regionen. Det tilrås at søknaden innvilges med 40 000 kroner. Tildelingen forutsetter at prosjektet fullfinansieres og piloten gjennomføres.
 • PS 17/81 Kommunalt næringsfond - Høytrykken opplevelsessenter og restaurant (2017/1486)
 • Saken gjelder søknad om midler til markedsundersøkelse av restaurantmarkedet i Kristiansund, samt analyse av prosjekt Høytrykken restaurant og opplevelsesenter, som kulturaktør, reiseliv og nye kundegrupper. Søknad om midler til konsulentbruk for å finne en troverdig investeringskalkyle for bygging av Høytrykken. ( Norconsult) Dette inkluderer også etablering av kontakt med Enova for prosjektering av lavenergibygg, samt utrede evt tilskudd derfra. Det tilrås at Grip Shipping innvilges inntil kr 60 000 i støtte til gjennomføring av markedsanalyse /utviklingsprosjekt Høytrykken som reiselivsaktør, maksimalt 50% av godkjent kostnadsplan. Tildelingen forutsetter at søker går inn med tilsvarende egenfinansiering.
 • PS 17/82 Søknad om tilskudd til utlegging av vann, avløp og strøm til Kranaskjæret (2016/3436). Det tilrås at kommunen betaler renter og avdrag på et lån tatt opp av Kristiansund Småbåtlag på inntil kr 1.000.000 med løpetid inntil 10 år for fremlegging av vann, avløp og strøm til Kranaskjæret. Tiltaket innarbeides i kommunens økonomiplan fra 2018.
 • PS 17/83 Opsjonsavtale Kulturfabrikken – forlengelse (2016/2497)
 • Det tilrås at kommunen forlenger opsjonsavtale med foreningen Kulturfabrikken om salg av gnr 7, bnr 42 på de vilkår som følger av vedlagte avtaleutkast. Det forutsettes som før at planlegging og utvikling skjer i samarbeid med Kristiansund kommune og øvrige aktører i området.

REFERATSAKER (Følger saksdokumentene. Ikke lenker)

Høringer

 • RS 17/106 Høring - forbud mot ansiktsdekkende plagg (2015/32041)
 • RS 17/107 Høring - forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid (2010/637)
 • RS 17/108 Høring – Forslag til endringer i naturskadeforsikringsloven (2017/2542)
 • RS 17/109 Endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve (2014/299768)
 • RS 17/110 Utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen Høring (2017/2638)
 • RS 17/111 Varsling om uttalelse til reguleringsplan for Skorpa og Meløya, Kristiansund, mindre reguleringsendring for felt 1 og 21, samt del av Meløya (2017/77)
 • RS 17/112 Høringsbrev - Endring i forskrift om startlån (2008/2682)
 • RS 17/113 Invitasjon til høring - forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov - til kommunene (2012/320)
 • RS 17/114 Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger (2016/949)
 • RS 17/115 Høring - Konsekvensutredning for utbygging av Fenja innenfor PL586 i Norskehavet (2017/2293)
 • RS 17/116 Høring om ny forskrift om gradering av pleiepenger (2017/2333)
 • RS 17/117 Høring - Forslag til endringer i barnehageloven mv. (2012/921)
 • RS 17/118 Høring om forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv (2016/2386)
 • RS 17/119 Invitasjon til å gi skriftlige innspill til utvalget for samlet gjennomgang avtvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (Tvangslovutvalget) (2012/320)
 • RS 17/120 Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus (2017/2478)
 • RS 17/121 Høring om ledningsarbeider i veigrunn (2017/2512)
 • RS 17/122 Høring: endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen (2016/2368)
 • RS 17/123 Høring - endringer i introduksjonsloven (2016/2339)
 • RS 17/124 Port Arthur havn vest - høring og offentlig ettersyn (2008/247)
 • RS 17/125 Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits (2012/320)
 • RS 17/126 Parkeringspolitisk plan - Offentlig ettersyn (2016/2866)

Andre referatsaker                                                                                       

 • RS 17/127 Protokoll ORKide - Nordmøre regionråd møte 2/2017 - 7. april 2017 (2017/650)
 • RS 17/128 Tilsagn om tilskudd - Byen som regional motor (2015/10653)
 • RS 17/129 Fv 268 Trafikksikkerhetstiltak ved Bjerkelund skole (2015/34880)
 • RS 17/130 R-289 Detaljregulering for park og barnehage i Karihola - Melding om planvedtak og klagerett (2016/1196)
 • RS 17/131 Orientering til kommuner, fylkesmenn, Landbruksdirektoratet mv. (2016/949)
 • RS 17/132 Informasjon om endringer i ekteskapsloven – Kommunale vigsler (2016/2466)