Kortversjon av saksdokumentene til formannskapets møte tirsdag 21. mars

Formannskapet oktober 2015-2 Petter Ingeberg  

Formannskapet møtes klokken 14.00 (merk tiden) og holdes i formannskapssalen på rådhuset. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

Dette blir en lang møtedag som starter med møte i Administrasjons- og likestillingsutvalget (personidentisk med formannskapet) fra 09.00-10.30. Deretter møte i Klagenemnda 10.30-11.00. Fra 11. til 14 er det næringslivstema i bystyresalen og klokken 14 settes det ordinære formannskapsmøtet.

SAKLISTE FORMANNSKAPET

POLITISKE SAKER:

 • PS 17/31 Godkjenning av protokoll fra møte 24.01.2017 og 14.02.17 (2015/35924)
 • PS 17/32 Søknad om skjenkebevilling for KBK stadion (2013/712) 
  KBK søker om å selge alkoholholdig drikke gruppe 1-2 (øl og vin) i forbindelse med fotballkamper i eliteserien. Skjenkingen skal skje ved egne barområder og ikke på tribunene. Det innstilles på at søknaden imøtekommes for VIP avdeling og kafè på Kristiansund Stadion med uteservering, med følgende presisering: Alkoholservering avsluttes 15 minutter før kampstart,  Ingen alkoholservering under pausene, Alkoholservering kan tidligst starte 15 minutter etter kampslutt og Totalforbud med alkohol på tribunene. Bevillingen gjelder til 1. juli 2020.
 • PS 17/33 Søknad om salg- og skjenkebevilling Oliven Drift AS, Nedre Enggate 9. (2017/941)  
  Oliven Drift AS søker om salg- og skjenkebevilling i de tidligere «Sprø» lokalene i Nedre Enggate 9. Det innstiles på at Oliven Drift AS får salg- og skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 (inntil 60 volumprosent) i Nedre Enggate 9, Kristiansund. Bevillingen gjelder til 1. juli 2020 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.
 • PS 17/34 Opsjon av tomter til ulike prosjekter for KBBL (2013/2009)
  Saken gjelder behandling av søknader om opsjon for området vest for Stavnesveien, for utbygging av boliger. Det tilrås at formannskapet gir opsjon på tomteområdet gnr. 3 bnr. 583 til KBBL og MB Eiendom AS i tråd med vedlagte forslag til opsjonsavtaler for en periode på 2 år fra og med 14.03.2017. Videre at kommunen gir opsjon på deler av sin eiendom gnr. 3 bnr. 583 til Storhaugen Panorama As for en periode på 2 år fra og med 14.03.2017. Med bakgrunn i at begge parter er avhengige av tilkomst til området stiller Kristiansund kommune krav til søkerne om at de må finne en felles omforent løsning på dette. Når kommunen treffer vedtak som grunneier, binder det ikke opp for påfølgende prosess som gjelder plan- og bygningsmyndighetenes uavhengige vurderinger og behandling av prosjektene.
 • PS 17/35 Ny oppstart reguleringsarbeid for tomt til nytt Opera- og kulturhus (2012/2493)
  saken gjelder detaljregulering av tomt til nytt Opera- og kulturhus. Det tilrås at kommunen gjenopptar og ferdigstiller arbeidet med detaljregulering av tomt for nytt Opera- og kulturhus så snart det er klargjort at staten bevilger midler over revidert statsbudsjett. Kostnader tilknyttet arbeidet belastes investeringsmidler avsatt til formålet i årets investeringsbudsjett.
 • PS 17/36 Uttale til Strategidokument for ORKidé – Nordmøre Regionråd 2017 – 2020 (2017/650)  
  ORKidé – Nordmøre Regionråd  har sendt ut forslag til strategidokument 2017 – 2020 på høring med fire satsingsområder; 1. vekst og nyskaping, 2. utdannelse og kompetanseutvikling, 3. tjenestesamarbeid og tjenesteinnovasjon og 4. samferdsel. Til hvert satsingsområde er det knyttet mål og kokrete tiltak. Formannskapet avgir kommunens uttale. Det tilrås at kommunen slutter seg til forslaget til ORKidés strategidokumentment, satsingsområdene og de foreslåtte tiltakene. Videre at kommunen støtter rolleforståelsen som ligger til grunn for regionrådsmøtets plassering og organisering.
 • PS 17/37 Byutvikling 2020 gjennom «Byen som regional motor» (2015/10653)  Byen som regional motor er fylkeskommunens bysatsing. Satsingen er forlenget fram til 2020. For 2017 har fylkeskommunen bevilget 25 mill. kroner til prosjekter i Ålesund, Molde og Kristiansund. Kristiansund skal søke om tilskudd til større byutviklingsprosjekter. Formannskapet skal drøfte aktuelle satsinger. Søknaden skal behandles i bystyret i mai. Det tilrås at formannskapet tar redegjørelsen til orientering
 • PS 17/38 Forslag på styremedlemmer 2017 - Stiftelsen Nordmøre museum (SNM) (2008/540)
  saken gjelder forslag på styremedlemmer til Stiftelsen Nordmøre museum – til årsmøtet 29. mars. Det tilrås at Einar Lund foreslås gjenvalgt som styreleder for 2 år. Videre skal formannskapet foreslår 1 kandidat som fast styremedlem i Stiftelsen og en vararepresentant.

REFERATSAKER

Høringer

Andre referatsaker                                                                                          

Trykk her for å se fullversjon av saksdokumentene til formannskapet.