Kortversjon av saksdokumentene til formannskapets møte tirsdag 24. oktober

Formannskapet oktober 2015-2 - Klikk for stort bildeFormannskapet oktober 2015-2 Petter Ingeberg Formannskapets møte starter klokken 13.00 og holdes i formannskapssalen på rådhuset. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

Sakliste

 • PS 17/84 Godkjenning av protokoll fra møte 26.09.2017 (2015/35924)
 • PS 17/96 Status kommunalt næringsfond høst 2017 (2017/1341)
  Årets tildeling til det kommunale næringsfondet, samt vårens behandling, tilbakeføringer og renteinntekter gir en saldo på 527 063 for høstens saksbehandling. Saldo hensyntar tidligere innstilling – ikke ferdigbehandlet – på 60 000 til prosjekt Høytrykken.
 • PS 17/97 Kommunalt næringsfond - Rehabilitering og kiropraktikk hos familie- og sportsdyr - Veterinær Ragnhild Aukan (2017/3098)
  Veterinær Ragnhild Aukan søker om kursstøtte til kompetanseheving innenfor fagfeltet kiropraktikk i veterinærmedisin. Kurset er spesialdesignet for veterinærer og utdanner veterinærer slik at de har kunnskap og ferdigheter til å utøve kiropraktikk, samt utvikle en bredere forståelse for profesjonen kiropraktikk. Det ultimate målet med kurset er at man som veterinær skal kunne bidra til å forbedre livskvaliteten til dyr gjennom de helsegevinstene kiropraktikk gir. Det tilrås at søknaden imøtekommes med inntil 100 000.
 • PS 17/98 Kommunalt næringsfond - Toril l Rødahl - Oversetter, språkvasker billedbehandler (2017/3185)
  Toril I Rødahl søker om støtte for å starte enkeltpersonforetak som oversetter, språkvasker og bildebehandler for å løfte det offentliges og private bedrifters kommunikasjon med samarbeidspartnere, kunder og andre brukere i inn- og utland. Det tilrås t søknaden imøtekommes med inntil 18 000.
 • PS 17/99 Kommunalt næringsfond - Supernode - digitalisering, systemutvikling og portalløsninger (2017/3181)
  Supernode AS søker om støtte til etablering av et kompetansemiljø for «digitalisering» i Kristiansund. Det tilrås at søknaden imøtekommes med inntil 60 000.
 • PS 17/100 Kommunalt næringsfond - Kit Management - Markedsføring (2017/3182) KIT Management AS søker om støtte til utvikling av softwareløsninger for administrering og systematisering av helseinformasjon av toppidrettsutøvere, herunder journalføring og sikker lagring og kommunikasjon av sensitiv informasjon. Dette gjelder for de fleste toppklubber i Norge, Europa og hele verden. Det tilrås at søknaden imøtekommes med inntil 60 000.
 • PS 17/101 Kommunalt næringsfond - Akvo Utleie AS - Produksjon av ferskvann fra sjøvann (2017/3184)
  Akvo Utleie AS som samarbeider med Svanøy Havbruk AS søker om støtte til uttesting av en ny behandlingsløsning mot lakselus der ferskvann tilsettes direkte i oppdrettsmerd. Det tilrås at søknaden imøtekommes med inntil 50 000.
 • PS 17/102 Kommunalt næringsfond - Randhav tilskudd automatisering og konseptutvikling (2017/3186) Randhav Bryggeri AS søker om støtte til investering av en helautomatisk flaskelinje i forbindelse med etablering av mikrobryggeri. Det tilrås at søknaden imøtekommes med inntil 150 000.
 • PS 17/103 Kommunalt næringsfond - Ruthlovesfood - Etablering av Foodtruck (2017/3183)
  Ruth Maria Annabelle Hansen søker om støtte til etablering av et mobilt Food Truck – konsept i Kristiansund. I oppstartsfasen vil produktene være Smoothies fra frukt og grønnsaker som ellers ville være svinn. Det tilrås at søknaden imøtekommes med inntil 50 000.
 • PS 17/104 Kommunalt næringsfond - Christina Annette Sandvik – Oppstart assistenttjeneste for eldre innen mobil, data og andre teknologiske produkter (2017/3161)
  Christina Annette Sandvik søker støtte til oppstart av en assistenttjeneste – en mobil assistent som tilbyr hjemmebesøk for å løse problemer innen data, nettbrett og mobil problemer. Starte assistenttjeneste for seniorer så de kan være med på den teknologiske utviklingen vi står ovenfor i dag. Det tilrås at søknaden imøtekommes med inntil 12 000.
 • PS 17/105 Kommunalt næringsfond - Holberg Service AS - markedsføring /merkevarebygging og innkjøp av utstyr (2017/2459)
  Holberg Service AS, v/Robert Holberg, om støtte til etablering, merkevarebygging og profilering av nystartet bedrift. Bedriften skal drive med vedlikehold av båt og utstyr samt omlegging av dekk til bil. Det tilrås at søknaden imøtekommes med inntil 12 500
 • PS 17/106 Kandidat Gründerprisen i regi av Norges Vel (2016/2962)
  Norges Vels Gründerpris er en pris som tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Prisen tildeles i form av en sølvmedalje, og gjennom denne ønsker Norges Vel å hedre gründere for deres innsats. Kristiansund kommune har fått henvendelse fra Norges Vel om å innstille en mottaker. Formannskapet foreslår aktuell kandidat
 • PS 17/107 Omdisponering av midler til Kunstisbanen 2017 (2013/1086)
  Saken gjelder inndekning av økte utgifter for Atlanterhavsbadet ved mottak av varme fra kunstisbanen. Det tilrås at avsatte midler på kr 150.000 i 2017 for å gi tilbud til på kunstisbanen barn og unge alle hverdager i sesongen omdisponeres til å dekke merkostnader i 2017. Økte kostnader for i 2018 søkes innarbeidet i ny økonomiplan.
 • PS 17/108 Finans- og gjeldsforvaltning 3. kvartal 2017 (2017/1402) Saken gjelder rapportering etter kommunens finansreglement for 3. kvartal 2017. Det rapporteres ikke avvik i finans- og gjeldsforvaltningen.
 • PS 17/109 Økonomirapport 3. kvartal 2017 - Investeringsbudsjett (2017/1402)
  Kommunen har i 2017 en total budsjettramme for investeringer på 701,4 mill. kroner. Det er pr. 30.09.2017 gjort netto investeringer for ca 207 mill. kroner. Det betyr at 32 % av investeringsmidlene i 2017 er benyttet.
  Det tilrås at økonomirapporten tas til etterretning med følgende budsjettjusteringer: Budsjett for følgende prosjekter justeres ned: Overføringsanlegg til renseanlegg 56 mill., Parkering og plass for sjåføropplæring 7 mill., Nerdalen avløpsrenseanlegg 14 mill., Opparbeiding ny tomt renovasjon 10 mill., Nytt driftsbygg renovasjon 8 mill., Biler maskiner renovasjon 1 mill., Avløp Sjursvika – Jutvika inkl. p. stasjon 4 mill., Karihola barnehage 25 mill., Ny barnehage på Nordlandet 70 mill., Atlanten stadion 20 mill., Rokilde – ombygging til omsorgsboliger 15 mill., Nye boliger funksjonshemmede Godhaugen 10 mill. Sum foreslåtte reduksjoner er 240 mill. Av dette er ekstraordinær nedbetaling av lån 210 mill. og redusert momskompensasjon 30 mill. kroner. Det overføres 1 mill. til riving av den gamle Meløybrua, samt 1 mill. til opparbeidelse boligtomter, fra prosjekt Overføringsledninger til renseanlegg. Det overføres 1,2 mill. kroner til flytting av vannledninger ved truckstopp i Sødalen, fra prosjekt nødvann/krisevann – materiell og ombygging. Fra prosjekt Nødvann/krisevann, overføres til Port Arthur området – ny vannledning 0,5 mill. kroner, og til Storvatnet – oppgradering av vannbehandlingsanlegget 1,5 mill. kroner.
 • PS 17/110 Økonomirapport 3. kvartal - Driftsbudsjett (2017/1402)
  Formålet med kvartalsrapporten er å gi et bilde av kommunens økonomiske situasjon ved utgangen av september, samt anslå forventet resultat ved utgangen av året. Regnskapsstatus per utgangen av september viser et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på 20,5 mill. kroner. Det anslås at samlet merforbruk ved utgangen av året, vil bli på 4,9 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak stort press og høye utgifter innen kommunens pleie og omsorgstjenester. Det tilrås at rapporten tas til etterretning. Budsjettjusteringer gjennomføres slik disse fremkommer i økonomirapporten.
 • PS 17/111 Høring: Fergerute riksvegfergesambandet Halsa - Kanestraum (2009/1906) Saken gjelder uttalelse til rutetilbudet på riksvegfergesambandet Halsa – Kanestraum ifm. konkurranseutsettelse av driften. Følgende uttalelse tilrås: Kristiansund kommune mener at det må etableres et tilbud på riksvegfergesambandet Halsa - Kanestrøm som minimum kan oppfylle nasjonale mål til kapasitet. Fergekapasiteten må dermed økes og flere avganger settes inn, spesielt i forbindelse med sesongsvingninger og sommertrafikk.
 • PS 17/112 Miljøgebyr oppfølging og utferdigelse, kommunal håndheving etter politivedtektenes § 8-3 (2008/2241) Denne saken gjelder kommunal håndhevelse etter politivedtektenes § 8-3, utferdigelse av miljøgebyr for ikke å overholde vedtektenes § 3-4 (sikkerhetstiltak til vern for publikum i forb med div arbeid), 4-1 (snø og is fra tak), 4-3 (renhold av fortau), 4-4 (snørydding av fortau), 4-5 (strøing av glatt fortau), 5-1 (hindre tilgrising) og 5-2 (avfall i forb med arrangement). Kristiansund kommune kan ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. Det legges frem forslag om at Kristiansund Parkering AS delegeres denne oppgaven.
 • PS 17/113 Lokalisering av campus Kristiansund (2017/3475) Campus Kristiansund skal lokaliseres i sentrum. Kommunen skal velge tomt. Campus skal ha plass til studenter på høyskolen, studenter på fagskolen, regionale vekst- og innovasjonsmiljøer, forskningsmiljøer osv. Flere aktuelle lokaliseringer er vurdert ut fra egnethet, utvidelsesmuligheter, virkning for byutviklingen, forutsigbarhet for planprosessen mm. Det tilrås at formannskapet slutter seg til planene om etablering av campus i sentrum. Kirktomta vurderes som ikke egnet sted for etablering av campus. Ut fra foreløpige vurderinger kan både «Kongens Plass» og «Devoldholmen-området» være aktuelle. Bystyret ber om at det gjøres grundigere vurderinger av disse to alternativene i lys av arbeidet med ny sentrumsplan.
 • PS 17/114 Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030 (2016/3447)
  Kommuneplanens samfunnsdel har vært på høringsrunde, og skal nå vedtas av formannskapet og deretter i bystyret. Det tilrås at den framlagte planen vedtas. Videre at samfunnsdelen skal være styrende for all kommunal virksomhet i planperioden. Mål og tiltak for gjennomføring skal konkretiseres i handlingsprogrammet og andre plan- og styringsdokumenter.

 

REFERATSAKER

Høringer

 • RS 17/148 Høring – forslag til læreplan i mediespesialisering – valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (2014/299768)
 • RS 17/149 Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen (2017/3272)
 • RS 17/150 Kommunedelplan idrett og friluftsliv - Høringsutkast (2014/452289)
 • RS 17/151 Høring - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (2015/36179)
 • RS 17/152 Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene (2016/3476)
 • RS 17/153 Høring - Ulovlig handel med tobakksvarer - Forslag til endringer i tobakksskadeloven (2017/3523)
 • RS 17/154 Høring - revidert standard for begrepsbeskrivelser sendt fra Direktoratet for forvaltning og IKT (2016/2456 )
 • RS 17/155 Høring: Om reviderte særregler for skrivemåten av norske stedsnavn (2015/36179)
 • RS 17/156 Høring- Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (2016/561)

Andre referatsaker

 • RS 17/157 Korrigering av kriteriedata Antall personer med lavinntekt (2015/33248)
 • RS 17/158 Ikrafttredelse av ny lov om eierseksjoner (2017/3377)
 • RS 17/159 Julegrana (Nordmørsgrana) på Piren (2017/1873)
 • RS 17/160 Rundskriv og forskrifter – Kommunale vigsler (2016/2466 )

Trykk her for å se fullversjon av saksdokumentene til formannskapet.