Kortversjon av saksdokumentene til formannskapets møte tirsdag 26. september

Formannskapet oktober 2015-2 - Klikk for stort bildeFormannskapet oktober 2015-2 Petter Ingeberg Møtet starter klokken 11.00 (NB) og holdes i formannskapssalen på rådhuset. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

Kl. 11.00 #Kristiansundsløftet, tema Bioøkonomi.

KL. 13.00

Orientering

 • Etablering av SLT-koordinator, av kultursjef Eigunn Stav Sætre m.fl.
 • Kristiansund mekaniske verksted v/Ole Mollan

Sakliste formannskapet

 • PS 17/84 Godkjenning av protokoll fra møte 22.08.2017 (2015/35924)
 • PS 17/90 Konsekvensutredning del 2 for Fenja-feltet (2017/2293) Saken gjelder konsekvensutredningen del 2 for plan for utbygging av oljefeltet Fenja på Haltenbanken (prod.lisens 586). Operatør er VNG Norge. Kommunen mener konsekvensutredningen er mangelfull på samfunnsanalyse både regionalt og for Kristiansund som drift- og baseby. Innstilling:
  1. En konsekvensutredning (KU) har som oppgave å utrede ringvirkningene prosjektet har på samfunn, miljø og havets ressurser. Operatøren VNG Norge har ikke kommet i mål med samfunnsdelen og ringvirkningene av tiltaket det søkes om. VNG vil styre Fenja fra Stavanger, og ellers lene seg tett på Statoils driftsorganisasjon Njord. VNG hevder at det ikke har samfunnsmessig betydning om arbeidsplassene ligger i Stavanger eller Kristiansund. Dette er i strid med hovedlinjen i norsk oljepolitikk med å ta hele kysten i bruk og regionale anlegg, baser og driftsmiljøer. Det er gjort enorme investeringer i Kristiansund gjennom 45 år for å være vertsby. Her er hovedforsyningsbasen, knutepunkt med flyplass og helikopter samt en stor leverandørindustri.
  2. I KU skal det gis beskrivelse av virkninger for samfunnet og næringsmessige forhold av valgt utbyggingsløsning. Det bør gjøres en analyse at det lokale og regionale næringslivets kompetanse og kapasitet i forhold til de behov selskapet har for varer og tjenester i utbyggings- og driftsfasen.
  3. Kristiansund kommune forutsetter at Olje- og energidepartementet griper inn mot mangelfull samfunnsanalyse for utbygging og drift. Vi henviser til «Veiledning til plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD)» utsendt av Olje- og energidept. og Arbeids- og sosialdept. av 30. juni 2017.
 • PS 17/91 Hyttneset næringsområde i Aure kommune - Intensjonsavtale (2017/2874)
  Saken gjelder inngåelse av en intensjonsavtale med Aure kommune for i fellesskap å utvikle Hyttneset næringsområde i Aure. Det tilrås at Kristiansund vedtar intensjonsavtalen slik den er fremlagt. Eventuelle utgifter som måtte påløpe inneværende år, innarbeides ved behandling av økonomirapport for 3. kvartal. Eventuelle utgifter for senere år innarbeides i økonomiplan 2018-2021.
 • PS 17/92 IKT-strategi for grunnskolen 2017 - 2020 (2017/3025) I strategidokumentet redegjøres det for kommunens mål og tiltak for strategi for IKT-satsing i skolene. Det tilrås at den framlagte planen vedtas med tillegg av et nytt punkt i kap. 6 om Etablering av et digitalt aktivitetsrom.
 • PS 17/93 Høring - pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser. (2008/671) Helsedirektoratet har sendt ut 3 høringer om pakkeforløp om utredning av psykiske lidelser hos barn og unge, voksne og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Rådmannen slutter seg i hovedsak til høringsforslagene, men vil vise til at det i forslag til pakkeforløp er foreslått for lang tid fra henvisning er mottatt til selve behandlingen igangsettes.
 • PS 17/94 Kommunalt tilskudd til TV-aksjonen 2017 (2014/203817) Det tilrås at kommune, som vanlig, støtter årets TV-aksjon med ca 1krone pr. innbygger slik vi har tradisjon for å gjøre.

REFERATSAKER

Høringer

 • RS 17/135 Høring - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek (2017/1053)
 • RS 17/136 Høring av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner (2016/2388)
 • RS 17/137 Høring - Forskrift for forsøk med tiltaket VTA (2017/2570)
 • RS 17/138 Høring - forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger for å følge opp lovendringene om arbeidsavklaringspenger som trer i kraft 1. januar 2018 (2017/3096)
 • RS 17/139 Høring - Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester (2012/111)
 • RS 17/140 Høring - Justerte retningsliner når personer med spesielle oppfølgingsbehov får behandling i helseforetaket med bistand av kommunalt tilsatt personell (2015/33900)
 • RS 17/141 Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering (2012/320)
 • RS 17/142 Høring av forslag om ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. (2017/3204)
 • RS 17/143 Høring – Ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken (2016/2032)
 • RS 17/144 Høringsbrev - Forslag til ny normalpolitivedtekt (2008/2241)

Andre referatsaker

 • RS 17/145 Avvikling av kommunale heimevernsnemder (2016/2612)
 • RS 17/146 GNR 137 BNR 15 - Søknad om fradeling av to parseller JP nr 7 (2016/2973)
 • RS 17/147 Oppfordring til å arrangere skoleløp - NRK TV-aksjonen UNICEF (2014/203817)

Trykk her for å se fullversjon av saksdokumentene til formannskapet.