Kortversjon av saksdokumentene til formannskapets møte tirsdag 6. juni

Klikk for stort bilde Petter Ingeberg Formannskapets møte starter klokken 14.00 og holdes i Smia fiskerestaurant i Vågen. Fra klokken 12 er det befaring i kulturfabrikken (tidl forfabrikken) på gassverktomta. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles. 

ORIENTERING

 • 12:00 - 13:00: Befaring og orientering om Kulturfabrikken v/Hege J. Holten og Øyvind Frisvold

 

SAKLISTE

 • PS 17/60 Godkjenning av protokoll fra møte 21. mars og 23. mai (2015/35924).
 • PS 17/61 Jubileumsåret 2017 - Kristiansund 275 år - søknader om økonomisk støtte (2016/3074)  
  Ynglingeforeningens musikkorps har søkt om støtte til Utendørskonsert i gågata lørdag 17. juni. Det foreslås bevilget 10 000 kroner og som gjenytelse samarbeid under Kulturskolens jubileumsarrangement samme dag på Carolines plass.
  El Cuero v/Skjærvafestivalen AS (som teknisk arrangør) søker om støtte til jubileumskonsert i Braatthallen 29. desember. Det foreslås bevilget 50 000 kroner og som gjenytelse bidragsyter til jubileumsarrangementet 29. juni. Tilskuddet skal sikre gratis eller rimelig adgang til konserten for ungdom under 18 eller 20 år.
  Kristiansund Atletklubb (KAK) har søkt om støtte til Nordvest Cup 2017 (bryting) – ca. 150 utøvere fra Ukraina, Polen, Sverige og Norge. Det foreslås bevilget 10 000 kroner og som gjenytelse Oppvisningskamp mellom Ukraina – Polen – KAK på Kongens Plass 17. mai.
  Skjærvafestivalen AS har søkt om støtte til Skjærvafest 2017» - under byjubileet – Kristiansund 275 år – og tiltak særlig rettet mot målgruppene unge kvinner. Det foreslås bevilget 50 000 kroner og som gjenytelse god profilering av jubileet på festivalområdet.
 • PS 17/62 Klimaregnskap 2016 (2014/222665)  
  Saken gjelder oppfølging av politisk vedtak om reduserte klimagassutslipp. Saksframlegget beskriver en status i klima-arbeidet, presentasjon av klimaregnskap for 2016, samt forslag til videreføring av dette. Set tilrås at klimaregnskapet tas til orientering og at det avsettes 100 000 fra formannskapets reserverte tilleggsbevilgning til å videreføre arbeidet med klimaregnskap for 2017.
 • PS 17/63 Regnskap 2016 Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF (2017/1317)  Regnskapet for sundbåtvesenet 2016 er avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk i drift på kr. 15.248 og et regnskapsmessig merforbruk i investering på kr. 7.088. Dette foreslås dekket inn i 2017 med bruk av disposisjonsfond. Revisjonen har revidert regnskapet og funnet at det er avlagt i samsvar med gjeldende lov og forskrifter. Det tilrås at regnskapet godkjennes

REFERATSAKER                                                                                                              

Høringer

Andre referatsaker                                                                                                            

NB: Referatsaker merket med * er mottatte/sendte brev som ennå ikke har kommet på postlisten (3 dagers forsinkelse) da sakslisten ble produsert. Følg linken og søk på tittelen i søkefeltet.

Trykk her for å se fullversjon av saksdokumentene til formannskapet.