Kristiansund kommune i balanse

Kristiansund kommune sitt regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på nærmere 20 millioner kroner.

IMG_8245 - Klikk for stort bilde

 

Regnskapet 2017 viser at det var gode økonomiske rammevilkår for kommunen, med 18 millioner kroner mer i statlige overføringer og skatteinngang, samt 18 millioner kroner lavere finansutgifter enn opprinnelig budsjettert.

Bak disse tallene ligger det lavere vekst i den lokale skatteinngangen enn forutsatt, men at kommunen fikk kompensert dette gjennom at den nasjonale skatteinngangen var høy.

På finanssiden ble det om lag 18 millioner lavere utgifter enn opprinnelig budsjettert. Spesielt var det var det høyere renteinntekter fra kommunen sine innskudd som ga positiv virkning, sammen med lavere avdragsbetalinger.

- Aktiv finansforvaltning gjør at vi bruker relativt mindre av inntektene til renter og avdrag, og kan bruke desto mer på gode tjenester til innbyggerne, forteller økonomisjef Martin G. Mortensen.

Driftsnivået og tjenesteproduksjonen i kommunen er høyt. Dette har resultert i at flere enheter i kommunen hadde driftsutfordringer i løpet av 2017, og det samlede merforbruket i driften ble oppunder 30 millioner kroner. 

- Vi må gå mer inn å analysere tallene ved enhetene med merforbruk for å styre unna overskridelser framover. Kommunen er avhengig av at tildelte budsjettrammer blir overholdt, sier assisterende rådmann Per Sverre Ersvik.

Det er investert for over 350 millioner kroner i 2017, hvor de største prosjektene var Karihola barnehage med 54 millioner kroner og ombyggingen av Vågeveien 4 med 47 millioner kroner.

- Betydningen av å levere overskudd over flere år er at vi bygger økonomisk buffer. Dette setter oss bedre i stand til å møte uforutsette hendelser i vår tjensteproduksjon, samt at vi kan øke vår egenfinansieringsandel i fremtidige investeringsprosjekter, sier Ersvik.

Av overskuddet fra driften i 2017 blir 11 millioner kroner brukt til egenkapital i investeringene og 3 millioner satt av til disposisjonsfond.

- Framover blir det fremdeles viktig å bygge reserver på disposisjonsfondet for å møte utfordringer og uforutsette hendelser. Etter noen økonomisk vanskelige år tidligere, har vi nå fått et par gode år. Det er viktig å fortsette arbeidet med å ha gode tjenester innenfor de økonomiske rammene vi har, sier rådmann Arne Ingebrigtsen.

 

Regnskapet finner du her (PDF, 1013 kB).