Lokalt vedtak ved koronasmitte

Vedtak i henhold til Smittevernloven § 4.1, tirsdag 16.11.2021

Med hjemmel i smittevernloven § 4.1 første ledd bokstav d, gjør kommuneoverlegen i Kristiansund vedtak som innebærer oppskalering av TISK med forlengelse av isolasjonstid ved SARS-CoV-2 til 7 dager og innføring av lokal smittekarantene på 7 dager for husstandsmedlemmer uansett vaksinasjonsstatus.

Det lokale vedtaket er som følger:

1.            Varighet av isolasjon utvides til 7 dager for personer som har påvist SARS-CoV-2. Gjelder for fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre.

2.            Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (eksempelvis kjæreste) til en person med påvist SARS-CoV-2 skal i karantene i 7 dager fra testdato hos påvist tilfelle. Karantenen forutsetter at det har vært nærkontakt. Karantenen gjelder for både fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre. Det er ikke mulig å teste seg ut av denne karantenen.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør i løpet av karantenetiden testes minst to ganger med PCR på kommunens teststasjon. Siste test bør være tidligst på dag 5 av karantenen.

Ved symptomer skal man teste seg så snart som mulig.

Unntak:

a) Der arbeidsgiver i henhold til DSB sine retningslinjer definerer den ansatte som samfunnskritisk kan det gis karantenefritak i arbeidstiden, men ikke på fritiden. Et slikt karantenefritak bør praktiseres strengt og bør ledsages av forsterkede smitteverntiltak (munnbind og daglig testing med hurtigtest eller PCR).

b) Personer som har fått boosterdose/ 3. dose av koronavaksinen og det har gått mer enn 1 uke.

c) Personer med gjennomgått Covid-19 siste 6 måneder

Begrunnelse for vedtaket:

SARS-CoV-2 er definert som en allmenfarlig smittsom sykdom. Kristiansund har et lokalt utbrudd med stigende smittetrend.

Nasjonal situasjon:

Fra Helsedirektoratet beskrives dagens situasjon i Norge på følgende måte: «De siste ukene har det vært raskt økende smittespredning i Norge. Flere kommuner og helseforetak er allerede i en presset situasjon. FHIs framskrivinger tyder på at det er fare for at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten vil overskrides innen få uker, dersom utviklingen ikke snus raskt med effektive tiltak. Det er viktig at tiltakspakkene som innføres nå er tilstrekkelige, slik at vi kan unngå enda mer inngripende tiltak om kort tid. Kommuner med stigende smittetall bør nå raskt vurdere å innføre lokale forskrifter med målrettede tiltak. Råd og forskrifter bør samordnes i bo- og arbeidsmarkedsregioner der det er behov for det.»

Lokal situasjon:

Kristiansund har hatt økende smittetall de siste ukene med 15 påviste tilfeller av SARS-CoV-2 i uke 43, 7 tilfeller i uke 44 og en økning til 39 koronasmittede i uke 45. Den stigende smittetrenden understrekes av økende utslag av SARS-CoV-2 i avløpsvannet. De smittede har vært i alle aldersgrupper, men hovedvekten har vært skoleungdom. De påviste tilfellene har både vært vaksinerte og uvaksinerte. En uke var det nærmest bare fullvaksinerte som var koronasmittet, og flere av de påviste tilfellene blant fullvaksinerte smittet videre til andre fullvaksinerte. Dette er naturlig, på bakgrunn av høy vaksinasjonsgrad i Kristiansund.

Pågående utbrudd lokalt

Det er flere pågående utbrudd ved skoler og TISK-arbeidet er krevende. Lokalt oppleves det at søsken og husstandsmedlemmer smitter nye klasser og grupper videre. I flere tilfeller har hurtigtest vært negativ der PCR samme eller påfølgende dag har vært positiv. Strategien med test i stedet for karantene klarer ikke å bremse smitten.

Vurdering fra kommuneoverlegen

Kommuneoverlegens vurdering er at videresmitte til husstandsmedlemmer som igjen smitter andre utenfor husstanden er det som driver pandemien videre lokalt. Det er helt nødvendig å sette inn tiltak dersom vi ikke skal miste kontrollen på smitten med overbelastning av helsevesenet som konsekvens. Dette understøttes av en konsekvensutredning gjennomført denne uken. Denne viser at i de påviste tilfellene fra 03.11 – 11.11 er det videresmitte innenfor 7 av 9 husstander og i nesten alle tilfellene er flere enn ett husstandsmedlem blitt smittet videre. Dette er også i samsvar med erfaringen vår om at Delta-varianten smitter mye lettere innenfor husstanden enn tidligere varianter av koronaviruset.

Hovedbegrunnelse

Hovedgrunnen for innføring av karantene er at vi ser at langt over 50% av hustandsmedlemmene blir smittet. Disse ville uansett ha havnet i isolasjon. Ved karantene hindrer vi videresmitte fra husstandsmedlemmer både til skoleklasser og arbeidsplasser som igjen fører til smitte hos sårbare grupper. Trafikklysmodellen er vurdert og anses ikke som tilstrekkelig for å hindre smitten. Belastningen på barn vurderes som akseptabel. Tiltaket vil medføre noe karantene for barn, men uansett vil over halvparten av disse havne i isolasjon på bakgrunn av husstandssmitte. Tiltaket vil derimot hindre at disse smitter andre barn videre og at de havner i isolasjon. Dette vil igjen medføre mindre smittebelastning på skolene som innebærer flere elever på skolen.

 Når det gjelder isolasjonstiden opplever vi at svært mange har symptomer på dag 5 og at dette utgjør en fare for smittespredning. Isolasjonstiden utvides derfor til 7 dager.

Konsekvenser og forholdsmessighet:

Tiltak etter smittevernloven skal oppfylle de grunnleggende kravene i § 1-5. For det første skal smitteverntiltak være basert på en «klar medisinskfaglig begrunnelse», for det andre være «nødvendig av hensyn til smittevernet» og for det tredje fremstå «tjenlig etter en helhetsvurdering».

Kommuneoverlegen vurderer kravet til medisinsk begrunnelse i Smittevernloven er oppfylt, jfr redegjørelsen under lokal situasjon. Likeså vurderes nødvendighetskravet å være oppfylt med samme begrunnelse. Det er etter en helhetsvurdering at dette tiltaket vurderes som det mest tjenlige og minst inngripende. Bakgrunnen for innføring av begrenset smittekarantene er at det er et tiltak som er spisset mot den gruppen der vi ser størst risiko for videresmitte (husstandsmedlemmer og tilsvarende nære).

I konsekvensutredningen så vi at av totalt 27 familiemedlemmer fordelt på de 9 familiene, er 15 smittet på nåværende tidspunkt. Dvs at hovedvekten uansett havner i isolasjon og at karantenetallet blir relativt lavt. Effekten av å minske videresmitte som disse medfører ved ikke å være i karantene, blir derimot stor, både med tanke på å minske sykelighet, press på sykehusene og på det kommunale apparatet. Unntakene i vedtaket for samfunnskritiske personer minsker også den totale konsekvensen i samfunnet av vedtaket.

Fullvaksinerte blir smittet og smitter videre. Vaksinen gir ikke 100% immunitet, men gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Den fullvaksinerte statusen gir per dags dato ikke en god nok beskyttelse mot videresmitte. Vedtaket gjøres derfor gjeldende for alle vaksinasjonsstatuser.

En utvidelse av isolasjonstiden til 7 dager anses som lite inngripende og formålstjenlig etter en totalvurdering.

Kommuneoverlegen vurderer forsterkingen av TISK og innføringen av begrenset smittekarantene som det minst inngripende effektive tiltaket som trengs for å få kontroll på det lokale utbruddet.

Vedtakets varighet:

Fra kl 1200 den 17.11.21 til kl 12.00 den 24.11.21.

Regional samordning:

Kristiansund har tette forbindelser til nabokommunene og kan regnes som samme bo- og arbeidsregion. Kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Hustadvika, Tingvoll, Smøla og Surnadal er tatt med i prosessen i forhold til regional samordning av regelverk. Statsforvalter er orientert og har deltatt i møte. Alle kommunene som er representert i møtet støtter grunnprinsippet i vedtaket som Kristiansund kommune nå fatter. De er rådspurt og vil hensynta det dersom de selv har behov for å gjøre lokalt vedtak. 

Kommuneoverlegen og ordføreren i Kristiansund

Kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik sier det er smitte innad i husstandene, som på det nåværende tidspunkt driver frem økt smitte i Kristiansund. Og dette er begrunnelsen på de lokale tiltak som nå iverksettes, sammen med den økte nasjonale smitten.

Ordfører Kjell Neergaard viser til at smitten er økende og at det derfor er viktig med treffsikre tiltak for å bekjempe smitten lokalt. Han oppfordrer på det sterkeste befolkningen til å vaksinere seg.

 

Kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik sier det er smitte innad i husstandene, som på det nåværende tidspunkt, driver frem økt smitte i Kristiansund. Og dette er begrunnelsen på de lokale tiltak som nå iverksettes. - Klikk for stort bildeKommuneoverlege Askill Iversen Sandvik sier det er smitte innad i husstandene, som på det nåværende tidspunkt, driver frem økt smitte i Kristiansund. Og dette er begrunnelsen på de lokale tiltak som nå iverksettes. Ingunn Strand