Museumsmelding for Kristiansund kommune 2021

Nasjonale og regionale føringer og planer stiller i dag store forventinger og krav til museumsdrift. Blir disse forventningene og kravene blir oppfylt innenfor museumsdriften i vår egen kommune? Hvordan tilrettelegger vi som kommune for dette? Vi har laget en museumsmelding som legges til grunn for det videre arbeidet med en museumsstrategi.

I Kristiansund og på Nordmøre er det Stiftelsen Nordmøre museum som er hovedaktøren innenfor museumsdrift, men det finnes også andre aktører i som ikke har statlig eller fylkeskommunal støtte. Disse fyller ikke nødvendigvis den formelle museumsdefinisjonen, men er likevel viktige aktører i et lokalt perspektiv.

Museumsmeldingen handler om drift og utvikling av museer i Kristiansund kommune, både de som er underlagt statlig og regional tilskuddsordning og andre aktører. Meldingen er et grunnlag for videre oppfølging av museumsdrift i Kristiansund kommune - på hvilke områder, hvorfor og hvordan dette kan gjøres. Her tar vi blant annet opp hvilken betydning samfunnsendringer og befolkningsutvikling bør ha på museumsutviklinga i kommunen, men peker også på utfordringer knyttet til organisering, formidling og lokalisering. Denne meldingen blir et viktig premissdokument i den nye kommunedelplanen for kultur som er under utarbeiding.

Museumsmelding for Kristiansund kommune 2021 ble behandlet av Hovedutvalg skole, barnehage og kultur onsdag 17.03.21. Utvalget tar meldingen til orientering og ber om at den legges frem til Bystyret til orientering og publiseres på kommunens nettsider.

Meldingen kan du lese her: Museumsmelding for Kristiansund kommune 2021 (PDF, 2 MB)