Ny forskrift for husholdningsavfall i Kristiansund (renovasjonsforskriften)

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften), som ble vedtatt av Kristiansund bystyre 19.11.20 i sak 97/20, gjøres gjeldende i Kristiansund kommune fra 1. juli 2021.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 26. september 2006 nr. 1136 for husholdningsavfall i Kristiansund kommune.
Ny forskrift er vedtatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 80, § 83 og § 85.
 

Klikk for stort bilde 

Forskriften gir bestemmelser og fastsetter plikter og rettigheter knyttet til den kommunale renovasjonsordningen for husholdningsavfall. Forskriften gir videre utfyllende bestemmelser om beregning av avfallsgebyret, og om vilkårene for kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall.
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall, herunder hver enkelt seksjonert del og hver enkelt boenhet i bygning, fritidseiendommer og fast plasserte mobile enheter i eierkommunene som i hovedsak benyttes til hvile og matstell, og hvor bofunksjonen er det sentrale.

Hele forskriften kan du lese her. (PDF, 298 kB)

 

Forskriften finnes også på www.remidt.no.