Oppstart av anleggsarbeid på Innlandet Heinsagata-Lyhsenga

Området utenfor Møre Båtservise – gult område viser anleggsområdet, rød strek viser anleggsvei (via Reknergata). - Klikk for stort bildeOmrådet utenfor Møre Båtservise – gult område viser anleggsområdet, rød strek viser anleggsvei (via Reknergata). Kommunen starter nå anleggsarbeidet på Innlandet fra Heinsagata, opp Wesselsgate og til krysset Wesselsgata/Lyhsenga med legging av en overføringsledning for spillvann (kloakk). Gamle ledninger i traséen saneres og det skal legges nye ledninger med separert overvann og spillvann. Det blir også lagt ned kabler for NEAS samt utskifting av gatelys. Fram til april blir det gravearbeider på området ved Møre Båtservise. Deretter starter arbeidet i Heinsagata, videre oppover og har en varighet på om lag to år.

Traséen går fra Heinsagata, opp Wesselsgate og til krysset Wesselsgate/Lyhsenga. Varigheten på prosjektet fra vi starter i Heinsagata er satt til 2 år, forutsatt at vi ikke treffer på forurensede masser og at vi ikke treffer på ukjente ledninger/installasjoner i grunnen eller andre uforutsette forhold.

Det kan periodevis bli redusert aktivitet på prosjektet på grunn av at anleggslaget blir satt til annet arbeid, eksempelvis brøyting. Dette kan påvirke framdriften av prosjektet.

Det tas sikte på en strekningsvis oppdeling av arbeidet, slik at det blir best mulig avvikling av trafikken underveis. Det må allikevel påregnes at området hvor det graves periodevis kan bli stengt helt for kjørende og gående. Det er trangt mellom husene og vi ønsker å unngå at publikum kommer i fare og for eksempel havner i blindsonen til gravemaskiner og lastebiler. Vi oppfordrer foreldre om at de veileder barna om at det er forbundet med fare å gå igjennom anleggsområdet, og at de hjelper barna til å finne en alternativ rute.

Etappe 1

På etappe 1 blir det gravearbeider på området ved Møre Båtservise til rundt utgangen av mars 2018.

Etappe 2

Deretter starter arbeidet i Heinsagata og videre oppover mot Lyhsenga. Det vil i forkant av arbeider som påvirker trafikken bli sendt ut brev til berørte parter. Det blir også etterhvert lagt ut mer informasjon på kommunens nettsider.

Innlandet - anleggsarbeid 2 - Klikk for stort bildeInnlandet - anleggsarbeid 2