Pensjonister kan påta seg arbeid med ukrainaflyktninger uten å tape pensjon eller AFP

Informasjon om en ny forskrift.

Det er innført en ny forskrift for å bidra til at arbeidet med flyktninger fra Ukraina skal kunne gjennomføres raskere. Denne forskriften gjelder i hele landet.Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Ingunn Strand  

SPK (Statens pensjonskasse)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har innført en forskrift som innebærer at pensjonister kan jobbe med flyktninger fra Ukraina uten å få trekk i pensjonen på grunn av høyere inntekt. Regjeringen forventer at kommunene vil trenge ekstra bemanning framover på grunn av flyktningestrømmen fra Ukraina. Nå kan pensjonister jobbe med flyktninger til en fastsatt pensjonistlønn uten at det får innvirkning på tjenestepensjonen deres. Pensjonistlønnen er fastsatt til 300 kroner per faktisk arbeidet time. Ordningen omfatter pensjonister som får alderspensjon, særalderspensjon eller avtalefestet pensjon (AFP) fra en offentlig pensjonsordning. 

Tiltaket gjelder frem til 31.12.2022.

Det er ikke begrenset til spesielle yrkesgrupper, og gjelder alt arbeid som skal avlaste økt personellbehov som følge av ankomstene fra Ukraina. Det anbefales at man inngår avtale om pensjonistlønn når arbeidsoppdraget starter.

KLP (Kommunal landspensjonskasse)

Kommunene har behov for ekstra bemanning som følge av ankomstene av flyktninger fra Ukraina. Partene i kommunal sektor har blitt enige om en særskilt fastsatt pensjonistlønn. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gjennomført en forskriftsendring. 

Pensjonister som mottar pensjonistlønn etter særskilt sats i arbeid med flyktninger fra Ukraina får ikke redusert sin AFP eller alderspensjon fra KLP. Pensjonister som jobber på pensjonistlønn, blir heller ikke innmeldt i KLP.

Særskilt pensjonistlønn gjelder for arbeid som bidrar til å avlaste det ekstraordinære personellbehovet som følge av flyktningene fra Ukraina. Tiltaket er ikke avgrenset til bestemte profesjonsgrupper, men omfatter alt nødvendig personell.

KS anbefaler at det avklares ved tilsetting om pensjonisten skal omfattes av særskilt pensjonistlønnssats.

Ordinær pensjonistlønn er på 224 kroner i timen fra 01.01.2022.
Særskilt pensjonistlønn på 300 kroner timen gjelder fram til 31. desember 2022.

Du må selv vurdere om det er bedre for deg å jobbe på ordinær lønn. Da kan du få redusert AFP eller alderspensjonen og du kan bli gjeninnmeldt i pensjonsordningen. Det kan også medføre at din fremtidige alderspensjon fra tjenestepensjonen blir større eller mindre.

Pensjonister kan påta seg arbeid med fordrevne fra Ukraina uten å tape pensjon