R-273 Sørholmen, nytt offentlig ettersyn av reguleringsplan

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Sørholmen, R-273, ut til ny høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av industriarealet i tillegg til ny boligbebyggelse i Konsul Knudtzons gate 49 og Sørholmsveien 5.

Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 6.1.2016 - 17.2.2016. Det foreligger innsigelser fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune ut i fra hensynet til barn og unge samt støy.

Planforslaget er nå endret på flere punkter, bl.a. er byggeområdet ved nytt boligblokk i Sørholmsveien utvidet med ca. 200 m² i sjø for etablering av arealer til lek og opphold. Konsekvensene av arealutvidelsen er vurdert i tilleggsutredning. Veiutredning, med forslag til avbøtende tiltak langs adkomstveien, er revidert. Det er forøvrig rettet opp inkonsekvente forhold i plandokumentene og direkte feil. Endringene berører også grunneiere og naboer i og inntil planområdet. Se nærmere omtale i høringsbrev og planbeskrivelse.

Revidert plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er tilgjengelig i lenkene under.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb 178, 6501 Kristiansund innen 13. juli 2020. Merk sendingen med PLAN-19/00148.

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Marita K. Spånberg, tlf. 71 57 42 78.

Lenker til: