R-282 Port Arthur havn vest - høring og offentlig ettersyn

Plan- og bygningsrådet har i møte den 29.6.2017, sak 17/35 vedtatt at ovennevnte reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen er å legge til rette før ny boligbebyggelse med 59 nye leiligheter, totalt 61, nord på Innlandet. Man foreslår og en ny småbåthavn i planområdet.

Planforslaget er tilgjengelig herunder samt i papirform på Servicekontoret, Langveien 19, og ved enhet for plan- og byggesak, Øvre Enggate 8. De som er særskilt berørt vil få tilsendt varsel.

Merknader sendes innen 30.8.2017 til: byggesak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesaksenheten, Øvre Enggate 8, 6509 Kristiansund. Eventuelle spørsmål kan rettes til Johan Kindeberg, johan.kindeberg@kristiansund.kommune.no, 71 57 42 80 eller Jan Brede Falkevik, jan.brede.falkevik@kristiansund.kommune.no, 71 57 42 87.

Hvis det foreligger grunnlag for innvendinger eller merknader, men at endelig uttalelse ikke kan gis innen fristens utløp, bes dette meddelt oss senest innen samme dato.

Det vil bli arrangert folkemøte i forbindelse med planarbeidet, og kommunen vil komme tilbake med nærmere opplysninger om dette når datoen er stadfestet.