R-282 port Arthur havn vest - høring og offentlig ettersyn

Plan- og bygningsrådet har i møte 29.6.2017, sak 17/35 vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med 59 nye leiligheter, totalt 61, nord på Innlandet i Kristiansund. Man foreslår og en ny småbåthavn i planområdet.

Planforslaget er tilgjengelig elektronisk her under, ved Servicekontoret, Langveien 19 og ved enhet for plan- og byggesak, Øvre Enggate 8.

Merknader sendes innen 30.8.2017 til: byggesak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesak, Øvre Enggate 8, 6510 Kristiansund N. Hvis det foreligger grunnlag for innvendinger eller merknader men at endelig uttalelse ikke kan gis innen fristens utløp bes dette meddelt oss senest innen samme dato.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Johan Kindeberg, johan.kindeberg@kristiansund.kommune.no, 71 57 42 80 eller Jan Brede Falkevik, jan.brede.falkevik@Kristiansund.kommune.no, 71 57 42 87.

Hvis det foreligger grunnlag for innvendinger eller merknader men at endelig uttalelse ikke kan gis innen fristens utløp, bes dette meddelt oss senest innen samme dato.

Det vil bli arrangert folkemøte i forbindelse med planarbeidet og kommunen vil komme tilbake med nærmere opplysninger om dette når datoen et stadfestet.

Dokumentene i saken er tilgjengelig her (fra uke 29)

Merknader til planen sendes inn her