R-285 Detaljregulering for rv. 70 Vikansvingen - kontrollplassen - Offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 legges detaljregulering for R-285 Rv. 70 Vikansvingen - kontrollplassen ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i hovedutvalg for plan og bygning 03.02.2020, sak 7/20.

Klikk for stort bilde   

Planområdet omfatter området vist på kartutsnitt. Planforslaget er en del av planarbeidet med "Bypakke Kristiansund". Hensikten med planarbeidet er å finne bedre trafikale løsninger for alle trafikkgrupper, herunder legge til rette for gående, syklende og kollektiv i større grad enn i dag. Eksisterende vei har en trafikksituasjon som gjør at det på tider av døgnet er større trafikkmengde enn veiens kapasitet, og situasjonen er lite holdbar for myke trafikanter og for beboere i området. Det foreslås veiløsning med ny trasé via Kråkhaugen på Nordlandet, og det foreslås å legge ut to traséalternativ på høring: alternativ 1 med tunell, og alternativ 2 med åpen skjæring gjennom Kråkhaugen.
 
Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til:
Kristiansund kommune
Plan og byggesak
Postboks 178
6501 Kristiansund
 
eller på epost til postmottak@kristiansund.kommune.no innen 23.03.2020. Merk henvendelsen med "Høringsuttalelse R-285 Detaljregulering for rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen".
 
Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til planleggingsleder Astrid Eide Stavseng, tlf. 22 07 30 00, e-post astrid.stavseng@vegvesen.no, eller arealplanlegger Ingunn Mobæk, tlf. 71 57 40 00, e-post Ingunn.Mobak@kristiansund.kommune.no.
 
Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saker er tilgjengelig i utskriftsformat på Servicetorget.
 
Saksdokumenter: