R-292 Flintegata 7, varsel om offentlig ettersyn

Plan- og bygningsrådet gjorde i møte den 24.10.2018 vedtak om å legge detaljreguleringsplanen for Flintegata 7 ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, med de endringene som går fram av  saksframlegg og protokoll i sak 18/40.

Endringer i tråd med vedtak i Plan og bygningsrådet:
Plankart datert 26.09.2018
Reguleringsbestemmelser og vedlegg datert 14.11.2018
Planbeskrivelse datert 14.11.2018

Merknader/uttalelser til planforslaget må sendes innen 09.02.2019 til:

På e-post til: postmottak@kristiansund.kommune.no
eller pr. post: Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 Kristiansund,

Merk henvendelsen med: Høringsuttalelse Flintegata 7. Dersom eventuelle uttalelser ikke kan gis innen fristens utløp, bes dette meddelt oss snarest, og senest innen samme dato.

Nærmere orientering/opplysninger om planen kan gis av Magnhild Gjengedal,
tlf. 71 57 43 24, magnhild.gjengedal@kristiansund.kommune.no