R-297 - Del av Hagelinområdet - renovasjonsanlegg på tomtene T1 og T4 - Offentlig ettersyn

Plan- og bygningsrådet har i møte den 29.6.2018 i sak 18/25, vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i 9 uker i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Hensikten med planen er å endre formålene for tomtene T1 og T4 fra offentlig tjenesteyting, til underformål å omfatte renovasjonsanlegg. 

Planforslaget er tilgjengelig elektronisk på kommunens hjemmeside www.kristiansund.kommune.no under fanen «Kunngjøringer», fra og med lørdag 14.7.2018, og ved Servicetorget i Vågeveien 4.

 

Eventuelle uttalelser/merknader til planforslaget sendes innen 15.9.2018, enten via vårt elektroniske skjema som er å finne under fanen «Kunngjøringer», per brev til Kristiansund kommune, Plan- og byggesak, Postboks 178, 6501 Kristiansund, eller per mail til; byggesak@kristiansund.kommune.no

 

Dersom eventuelle merknader ikke kan gis innen fristens utløp, bes dette meddelt oss snarest, og senest innen samme dato.

 

Nærmere orientering/opplysninger om planen før 4.august kan gis av Tormod Borge Skundberg, tlf. 71 57 42 45, e-postadr: tormod.skundberg@kristiansund.kommune.no Etter 6.august, kontakt Øyvind Silset tlf. 91378457
 

Dokumenter i saken finner du her