R-304 Hagbart Brinchmanns vei 51 B

Høring og offentlig ettersyn

Hovedutvalg for plan og bygning gjorde i møte den 25.05.2020, sak nr. 30/20, vedtak om å legge detaljregulering for Hagbart Brinchmanns vei 51B, R-304, ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven §12-10.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boliger, med tilhørende anlegg og infrastruktur, samt offentlig lekeplass, på området som tidligere var Myra barnehage. Planlagte reguleringsformål er i hovedsak boligbebyggelse, lekeplass, gang- og sykkelvei og kjørevei. Følger av planen er at reguleringsformål grøntanlegg i gjeldende reguleringsplan endres, offentlig formål i kommuneplanens arealdel endres, og tilgjengelig offentlig lekeareal reduseres i størrelse. Selve boligbebyggelsen realiseres ved ombygging av eksisterende barnehagebygg, og anses utover det ovenstående å ikke medføre særlige negative følger for omgivelsene.

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Se kristiansund.kommune.no

Grunnet ferieavvikling og økt saksmengde hos høringsinstanser forlenges høringsfristen med tre uker. Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, PB. 178, 6501 Kristiansund innen 23.08.2020.

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart - se saksfremlegg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler via Kristin.Hoel.Fugelsnes@kristiansund.kommune.no eller 71573876. Uke 27, 28 og 29 rettes spørsmål til Magnhild Gjengedal på telefon 71573892 eller på e-post magnhild.gjengedal@kristiansund.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-19/00045 ved henvendelser.

Vedlegg:

Saksframlegg, møte 25.05.2020 (PDF, 2 MB)

Protokoll, datert 25.05.2020 (PDF, 119 kB)

Plankart, datert 28.01.2020, revidert 16.06.2020 (PDF, 623 kB)

Planbestemmelser, datert 29.01.2020, revidert 16.06.2020 (PDF, 555 kB)

Planbeskrivelse, datert 29.01.2020, revidert 16.06 (PDF, 2 MB)

ROS-analyse, datert 22.11.2019 (PDF, 852 kB)

Utomhusplan, datert 05.03.2020, revidert 05.05.2020 (PDF, 2 MB)

Sol- og skyggeanalyse, datert 28.02.2020 (PDF, 483 kB)

Innspill til oppstart (PDF, 483 kB)

Varsel om oppstart, 23.07.2019 (PDF, 700 kB)

Referat fra oppstartsmøte, 02.07.2019 (PDF, 339 kB)