Reguleringsplan for Ådalsgrenda boligfelt

I henhold til §17-4 i plan- og bygningsloven varsles det at Kristiansund kommune starter forhandlinger om utbyggingsavtale med Rastarkalv Eiendom AS angående utbygging av Ådalsgrenda boligfelt.

Avtalen vil i hovedsak omhandle ansvarsfordeling angående utbygging og drift av kommunaltekniske anlegg (vei, vann og avløp) som omfattes av reguleringsplanen.

Når avtalen foreligger vil den bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Spørsmål eller innspill kan rettes til Kristiansund kommune, kommunalt-eknikk, Postboks 178, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf. 71 57 40 00. Kontaktperson er overingeniør Vidar Dyrnes. 

postmottak@kristiansund.kommune.no

Frist for å komme med innspill settes til 5. mars 2018.