Storsatsing på velferdsteknologi i Kristiansund kommune

Kristiansund kommune satser på sine medarbeidere ved å tilby kompetanseheving innenfor helse og omsorg. Denne uken var det velferdsteknologi som var i fokus i Bystyresalen.

Mange deltar på viderutdanning innen velferdsteknologi dette året. - Klikk for stort bildeMange deltar på viderutdanning innen velferdsteknologi dette året. Ingunn Strand   

Videreutdanning innen velferdsteknologi

110 medarbeidere i helse- og omsorgssektoren satte seg denne uken på skolebenken for å forstå både de menneskelige endringene som skal til, samt for å skaffe seg teknisk innsikt innenfor velferdsteknologi. Denne opplæringen er en av de mange oppgavene som gjennomføres for å bidra til å nå målene i "Helhetlig plan for helse og omsorg 2022-2030".

Flere samlinger i løpet av året

Det er planlagt 5 samlinger frem mot jul, hver samling har eget tema, forteller leder for Responssenteret i Kristiansund, Benedicte Nyborg. Og i løpet av alle samlingene skal vi innom:

 • Introduksjon til arbeid med velferdsteknologi
 • Fra brukerbehov til ny løsning
 • Etikk, lovverk, informasjonssikkerhet og personvern
 • Organisering og drift av velferdsteknologi i tjenesten
 • Implementering og samskaping av velferdsteknologitjenester

Avslutningssamling med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i november 2022

Gjennomføring av samlingene

Leder for Responssenteret i Kristiansund kommune, Benedicte Nyborg rigger samlingene lokalt i Kristiansund og holder noen av forelesningene. I tillegg er det også flere av mine kollegaer, med videreutdanning i velferdsteknologi, som bidrar med fagkompetanse på ulike samlinger, på tvers av sektorer, forteller Benedicte Nyborg. Hun forteller videre at dette er en interessert og motivert gjeng som ser frem til påfyll av kunnskap om velferdsteknologi.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en ressurs for kommunale helse- og omsorgstjenester. De bidrar til fag- og tjenesteutvikling, fremmer samarbeid med alle kommunene og tilbyr deltakelse i ulike aktiviteter.

Deltakelse

Kommunalsjef Helse og omsorg Siv Iren Stormo Andersson er veldig glad for at "Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester" legger så godt til rette for at så mange fra enheten kan delta, ved å lage et hybrid opplegg der det er mulighet til å delta både fysisk og digitalt på alle samlinger. Kommunalsjefen vil også berømme alle enhetslederne som legger tilrette og mobiliserer for at så mange medarbeidere kan delta i denne viktige opplæringen.

Velferdsteknologi er et viktig verktøy

Teknologien er et viktig verktøy i møtet med fremtidens demografiske utfordringer, men også i det helsefremmende arbeidet og som et av flere verktøy for å forebygge fall, ensomhet, manglende sosial deltakelse og kognitiv svikt. Velferdsteknologi skal bygge opp under innbyggeren sitt ønske om å klare seg selv i hverdagen, og kunne bo både lengre og tryggere i eget hjem. Sist, men ikke minst kan velferdsteknologi også bidra til å kunne avdekke forverret tilstand på et tidlig tidspunkt, og bidra til målrettede tiltak som hindrer utvikling av sykdom. Kommunene har de senere årene fått ansvar for å levere tjenester til flere og mer omfattende brukergrupper innen helse og omsorg. Velferdsteknologi skal bidra til at kommunene er bedre rustet til å møte fremtidens omsorgsbehov.

Regionalt program for velferdsteknologi har som mål at teknologiske løsninger skal bidra til at flere eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer og personer med funksjonsnedsettelse kan:

 • Mestre eget liv lengst mulig.
 • Bo hjemme tryggest mulig.
 • Få økt livskvalitet og komfort.

Det er mange aktører som er involvert når ulike typer velferdsteknologi skal implementeres og tas i bruk i for eksempel Kristiansund kommune.

 • Leverandører av tjenestene.
 • De som produserer teknologien.
 • Brukerne av teknologien, enten det er brukere, pårørende eller ansatte.
 • Responssenteret.
 • IKT avdeling i kommunen.
 • Teknisk avdeling.

Velferdsteknologi kan gjøre helsetjenestene bedre, men for å lykkes må alle aktører og organisasjoner samarbeide.

(Kilde): Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030